Kulturturism och kulturleder

Undervisnings - och kulturministeriet stöder utveckling av kulturturism och kulturleder. Många väljer resmål enligt hur intressant det är, kulturellt sett.   Under resorna använder sig turister av kulturtjänster, bekantar sig med kulturen och tar del av den.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar kulturturism och kulturleder genom att bevilja statsunderstöd och genom styrning som baserar sig på principen om informationsledning. Främjandet av kulturturismen och kulturlederna ingår i förverkligandet av målen för undervisnings- och kulturministeriets konst- och kulturpolitik. Ärenden som gäller kulturturism hör till ministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar kulturturismen och kulturledsamarbetet i samarbete med andra ministerier och aktörer inom branschen.  Sakkunnigorgan är Business Finland/Visit Finlands (VF) riksomfattande takprogram för kulturturism Culture Finland (CF) och Museiverket.  

Undervisnings - och kulturministeriet deltar i Europeiska unionens (EU) och internationella organisationers samarbeten inom kulturturism. Ministeriet deltar bland annat i sakkunnig- och myndighetsarbetet i Europarådets (EN) utvidgade delavtal om kulturrutter (EPA) och representerar Finland i konventionens förvaltningsråd. Förvaltningsrådets centrala uppgift är att besluta om beviljande av Europarådets certifikat för kulturrutter och utvärdera rutterna för att kunna förnya certifikatet.

Riktlinjer och mål

På riksplanet styrs utvecklingen av kulturturismen av regeringsprogrammet för respektive regerings mandatperiod och av slutrapporten för handlingsprogrammet för en produktifiering av kulturturism 2009-2013  samt av Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Finlands turismstrategi 2019–2028 och åtgärder 2019–2023. Utvecklingen av kulturturismen förverkligar målen i  och strategierna för samt programmen inom de olika kulturpolitiska sektorerna.

 

Med hjälp av kulturturismen kan man direkt och indirekt stödja målen i FN:s globala agenda för hållbar utveckling Agenda 2030, som inbegriper målet att främja en hållbar turism som skapar lokala arbetsplatser och utnyttjar lokal kultur och lokala produkter (SDG 8.9, 12b) och effektivisera projekt för att skydda världens kultur - och naturarv (SDG 11.4).

I enlighet med Europarådets mål för samarbetet kring kulturrutter syftar stödet till kulturrutterna till att

  • öka medvetenheten om och värna om kulturarvet
  • lyfta fram nutidskultur
  • Särskilt främja kulturutbyten för ungdomar, interkulturell dialog, hållbar kulturturism, den regionala och sociala sammanhållningen.

Samarbetet baserar sig på Europarådets konventioner om kultur och kulturarv, såsom  ramkonventionen om kulturarvets värde för samhället från 2005 (Farokonventionen).

Ytterligare information