Kulturturism

Undervisnings- och kulturministeriet stöder utvecklingen av den nationella kulturturismen. Syftet med arbetet är att producera resurser inom kulturen och genom att ta fram turismprodukter på affärsmässiga grunder. Att utveckla kulturturismen är ett av undervisnings- och kulturministeriets mål inom kulturpolitiken.

Målen inom kulturturismen har dragits upp i undervisnings- och kulturministeriets slutrapport om produktifieringen av kulturturismen 2009-2013 (undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:6) och i den strategi om utvecklandet av kulturturismen som Visit Finland har gjort upp på ett nationellt plan.

Projektet Culture Finland ansvarar för koordineringen av det nationella utvecklingsarbetet.  Utvecklingsarbetet som ansluter sig till kulturturismen görs i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd ur budgetmedlen för produktifieringen av kulturturismen.  Förutsättningarna för konstnärligt arbete liksom för annat kreativt arbete förbättras med hjälp av kulturturismens produktifiering. Också kunskaperna inom affärsverksamheten förbättras. Det innehållsbaserade utbudet inom turismen förbättras också.