Kulturens tillgänglighet och mångfald

Pistekirjoituskirjain. KUVA: RodeoUndervisnings- och kulturministeriet har som mål att se till att även språkliga och kulturella minoriteter, personer med funktionsnedsättning och andra särskilda grupper ska ha möjlighet att ta del av kultur och att ge uttryck för sin kreativitet på ett jämlikt sätt.

Kultur och konst ska vara tillgängligt för alla. För att jämlikhet ska uppnås krävs det ofta att man ägnar särskild uppmärksamhet åt minoriteternas behov vid planeringen av tjänster och stödformer.

I slutrapporten av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet (2014) satte man som mål att stärka de kulturella rättigheterna för i synnerhet de språkliga och kulturella minoriteterna och personer med funktionsnedsättning. 

I handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland (2016) fastställer ministeriet åtgärder för att stärka den kulturella mångfalden, delaktigheten och likabehandlingen och motverka hatspråk och rasism. 

Understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och kulturell mångfald delas ut av Centret för konstfrämjande.

Det riksomfattande Biblioteket för synskadade, Celia, som lyder under undervisnings- och kulturministeriet, betjänar personer med läshinder.

 

Kulturens tillgänglighet

Kulturutbudet är tillgängligt då olika publiker kan använda det och delta i det så lätt och obehindrat som möjligt.

Kulturens tillgänglighet kan förbättras genom att man undanröjer hinder för delaktighet. Sådana hinder kan ha att göra med sinnena, information, förståelsesvårigheter, attityder, fysiska eller ekonomiska faktorer och brister i beslutsfattandet.

Även fattigdom kan vara ett hinder. Målet med projektet Kulturpasset, som stöds av undervisnings- och kulturministeriet, och projektet Kaikukortet, som är ett fortsättningsprojekt, är att förbättra möjligheterna för unga, vuxna och familjer med svag ekonomi att delta i kulturlivet och att utöva konst.

Verksamheten samordnas av tjänsten Kultur för alla.

Främjande av kulturella minoriteters språk och kultur

Finland har starka traditionella minoriteter såsom finlandssvenskarna och samerna. Andra språkliga och kulturella minoriteter är bland annat teckenspråkiga, romer, gammalryssar, tatarer och invandrargrupper. Invandringen ökar den kulturella mångfalden. Även olika grupper av personer med funktionsnedsättning och olika trossamfund, sexuella minoriteter och åldersgrupper har sina egna kulturella särdrag.

Av de nationella kulturella minoriteterna i Finland har samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper lagstadgad rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Samerna har kulturell autonomi, som förvaltas av Sametinget.

Användningen av skoltsamiska, enaresamiska och nordsamiska ska stimuleras genom ett åtgärdsprogram som statsrådet godkände i form av ett principbeslut år 2014. Genom programmet ska bland annat småbarnsfostran och språkboverksamheten stödjas och undervisningen i samiska utvecklas. Språkvården, arkiveringen av och forskningen i språken samt den samiska kulturen ska främjas. Målet med programmet är att det ska bli flera som talar samiska, att det ska produceras tjänster på samiska och att användningen av samiska ska uppskattas.

Undervisnings- och kulturministeriet har också som mål att starta ett program för att stimulera intresset för det karelska språket, med hjälp av vilket man ska stödja bevarandet och användningen av karelskan och den karelska kulturen. År 2017 beviljar ministeriet understöd för att starta programmet.

Med hjälp av understöd som beviljas av ministeriet stöder man också tidningar och nätpublikationer på svenska, samiska, karelska, romani och teckenspråk samt produktion och publicering av material på samiska och karelska.

Ytterligare information

Maija Lummepuro, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330198  


Esa Pirnes, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330259