Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi under 2021–2022. Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället. Riktlinjer för beredningen av strategin finns i det nuvarande regeringsprogrammet.

För utarbetandet av kulturarvsstrategin svarar en styrgrupp och arbetsgrupp som utses av undervisnings- och kulturministeriet. Styrgruppen har dessutom till uppgift att dra upp riktlinjer för de centrala principerna och sakhelheterna i strategin. Arbetsgruppen bereder ett strategiförslag för styrgruppens godkännande, svarar för kommunikationen om projektet samt svarar för genomförandet och samordningen av samarbetet med intressentgrupperna. 

Kulturarvsstrategin bereds genom omfattande inkluderande temaworkshoppar under 2021.  Välkommen med i strategiarbetet!

Delta i och följ beredningen

Som stöd för strategiarbetet utarbetas en förstudie i början av 2021.
Det ordnas webbinarier där vi informerar om hur strategiarbetet framskrider.
Prioriterade områden för strategin utarbetas under temaworkshoppar.

Vårens tidsplan (uppdateras efterhand):
•    Den 5 maj: webbinariet Taustaselvityksestä kohti teemojen valintaa, Programmet och anmälan 
•    Den 11 maj: temaworkshop som en del av workshoppen Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö (Museiverket och Visit Finland)
•    Den 20 maj: temaworkshop
•    Den 26 maj: temaworkshop som en del av Museidagarna (Finlands museiförbund rf)
•    Den 16 juni: webbinariet Strategiatyön osallistavat toimet ja syksyn teematyöpajat

Ett kick-off för kulturarvsstrategiarbetet ordnades 26.1.2021 i samband med avslutningen för kulturmiljöstrategin.

Ta i bruk logon

Arrangörer av kulturarvsevenemang kan få använda Kulturarv 2030-logon. Logon kan användas   

  •  i medier när ämnet anknyter till kulturarvet eller kulturarvsstrategin 
  • om det är fråga om ett befintligt eller framtida officiellt partnerskap i anslutning till kulturarvsstrategin (gemensamt projekt, seminarium, kampanj). 

Begäran om tillstånd och förfrågningar om användningen av logon:  riikka.makinen(at)minedu.fi

Mer information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269  


Riikka Mäkinen, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330040