Finansiering och styrning av kultur och konstlasihelmiä. KUVA: CC0 Pixabay

Inom statsförvaltningen är undervisnings- och kulturministeriet den viktigaste finansiären för konst och kultur.  

År 2019 är konstens och kulturens andel av statsbudgeten ca 448 miljoner euro, varav hälften finansieras med avkastning från penningspelsverksamhet.

 

I statsandelssystemet för museer, teatrar och orkestrar bestäms finansieringen för respektive inrättning på basis av ett på förhand fastställt antal kalkylmässiga årsverken, som beskriver verksamhetens omfattning, och de för årsverkena fastställda priserna per enhet. Statsandelarna för bibliotek finns i statsbudgeten under finansministeriets huvudtitel i samband med finansieringen av basservice.

Beviljandet av statsunderstöd enligt prövning regleras av statsunderstödslagen. Understöden har grupperats enligt de strategiska målen för kulturpolitiken.  

Konstnärsstipendiesystemet består av stipendier som utdelas av konstkommissionerna samt upphovsrättsersättningar som inkasseras genom upphovsrättssystemet. Konstkommissionernas stipendier utgör en del av det prövningsbaserade stödet till konst och kultur.

Undervisnings- och kulturministeriet och dess förvaltningsområde är i Finland en av de sektorer som genomför flest projekt med finansiering från EU:s socialfonder och ministeriet står också för en betydande andel av de projekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU har också omfattande stödprogram inom kulturområdet.

Ministeriet ingår resultatstyrningsavtal med ämbetsverk och inrättningar som det styr. I dessa avtalar man om målen för det samhälleliga genomslaget och för verksamhetens resultat samt om resurserna.

Statliga ämbetsverk 38 172 euro, konst- och kulturinstitutionernas samt sammanslutningarnas lokalkostnader och lokalinvesteringar 53 150 euro, museernas, teatrarnas och orkestrarnas statsandelar och statsunderstöd samt bibliotekens statsunderstöd 130 020 euro, konstnärsstipendier och -pensioner 34 078 euro, kulturinstitutioner 67 864 euro, låneersättningar, privatkopieringsersättning samt utveckling av upphovsrättssystemet 27 034 euro, främjande och utveckling av konst och kultur i övrigt 60 543,5 euro, främjande av film, utövande konst, musik, litteratur, visuell konst och arkitektur 36 864,5 euro.

Ytterligare information

Tuija Päivärinta, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330194  


Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330175