Bildningsväsendets kommunagenter

Kommunagenterna samlar ledningen inom bildningsväsendet för att samordna bildningsväsendets synpunkter och i anslutning till programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och i arbetet med kontaktytan. De förmedlar också nationell styrningsinformation till kommunerna samt lokal och regional information för den nationella styrningen.

Kommunagenterna utgör en förstärkning till bildningsväsendets ledning 2019. Målet är att gemensamt delta i arbetet med kontaktytan samt i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Det behövs samarbete mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdstjänsterna för att trygga barns och ungas lärande och välfärd.

Det finns en kommunagent per samverkningsområde. (VIP –nätverk, specialupptagningsområde). Det finns också en gemensam svenskspråkig agent. Dessa fungerar inom undervisnings- och kulturministeriets strategiska styrning och samordnas av Utbildningsstyrelsen utgående från regionala utgångspunkter.

Kommunagenterna samordnar kommunernas ledning inom bildningsväsendet till samarbete och stärker bildningsväsendets synpunkter i arbetet med kontaktytan och i samband med programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Kommunagenter

Kommunagenten fungerar i samarbete med förändringsagenterna. Förändringsagenterna fungerar inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster i varje landskap. Förändringsagenterna är en del av social- och hälsovårdsministeriets strategiska styrning.

LAPE-akademierna

De LAPE-akademier (LAPE= programmet för utveckling av barn- och familjetjänster), som under 2019 ordnas på olika håll i Finland, är en förberedande lärandeprocess som är gemensam för bildningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet.  Målet med den gemensamma preparationen är att skapa gemensamma strategiska avsikter för främjandet av barns och ungas välfärd och lärande. Samtidigt skapar man verksamhetsmodeller och strukturer som är nödvändiga med tanke på tjänster som utgår ifrån barn och familjer.

Mer om ämnet

Kommunagenter för bildningsväsendet till fem kommuner (UKM-pressmeddelande 22.11.2018)