Klientavgifter för småbarnspedagogikenLeksakkassa.

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016, ändrat 1052/2020) föreskrivs om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.  

Vid fastställande av den avgift som ska bestämmas för den småbarnspedagogiska verksamheten ska som inkomster beaktas barnets, dess förälders eller någon annan vårdnadshavares samt en med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan som månadsavgift tas ut avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks 1.8.2021 genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Därtill sänks de avgifter som tas ut för syskon, så att den avgift som tas ut för det andra barnet är 40 procent (i stället för nuvarande 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

Indexjusteringar av klientavgifterna och inkomstgränserna 1.8.2020

De indexjusteringar av klientavgifterna och inkomstgränserna som förutsätts i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik görs vartannat år.

I och med den indexjustering som görs från ingången av augusti 2020 är den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik för det första barnet 288 euro per månad och den lägsta 27 euro.

Avgiften som tas ut för det andra barnet är högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 144 euro per månad. För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränser och avgiftsprocenter

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.8.2020 euro/mån nkomstgräns 1.8.2021 euro/mån Avgiftsprocent 1.8.2020
2 2 136   10,7 %
3 2 756   10,7 %
4 3 129   10,7 %
5 3 502   10,7 %
6 3 874   10,7 %

 

Högsta avgift

  Avgift i euro från 1.8.2020 
Högsta avgift 288
Högsta avgift för det andra barnet 144
Lägsta avgift per barn 27

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Hanna Salokaarto, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330231