Lärandet på arbetsplatserna

Att lära sig på arbetsplatsen är ur den studerandes synvinkel ett motiverande sätt att få yrkeskompetens i en äkta arbetsmiljö och i äkta arbetssituationer. Studierna förverkligas målinriktat och med handledning.

Den studerande kan förvärva kompetens som antingen helt och hållet grundar sig på ett läroavtal eller på ett utbildningsavtal eller genom en flexibel kombination av dem båda.

Utbildningsanordnaren svarar för den målinriktade och handledda utbildningen. Den studerande få alltid en ansvarig arbetsplatshandledare.

Lärandet i arbetslivet planeras alltid tillsammans med en representant för arbetsplatsen som en del av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (HOKS). PLanen är en del av läro- eller utbildningsavtalet.

Man kan inte ålägga den studerande att göra vilket jobb som helst. För att kunna lära sig de rätta sakerna måste den studerande få utföra de arbetsuppgifter som har slagits fast i  den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

Ett villkor för att kunna ingå läroavtal eller utbildningsavtal är att det på utbildningsarbetsplatsen finns:

  • tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet
  • nödvändiga arbetsredskap samt
  • att personalen har tillräcklig yrkesskicklighet, utbildning och arbetserfarenhet. Bland personalen utses för den studerande en ansvarig arbetsplatshandledare som ansvarar för den studerande på arbetsplatsen.

Läroavtalsutbildning

Inom läroavtalsutbildningen förvärvar de studerande största delen av sitt kunnande genom praktiska arbetsuppgifter.  Vid behov kompletteras kunnandet i andra lärmiljöer.

Läroavtalsutbildningen grundar sig på ett arbetsavtal på viss tid och på ett avtal mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren. En studerande i läroavtalsutbildning är heltidsanställd och får lön. I samband med läroavtalsutbildning får arbetsgivaren utbildningsersättning om utbildningen föranleder denne kostnader och utbildningsanordnaren och arbetsgivaren kommer överens om betalning av en ersättning. 

Man kan ingå läroavtal för hela tiden för förvärvande av kunnandet genom ett avtal som omfattar hela examen, en del av examen eller utbildning som fördjupar den studerandes yrkesskicklighet.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkinnon ajaksi, tutkinnon osaan tai sitä pienempään osaan.

Laroavtalsmallar:

Utbildningsavtal

En studerande i utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal är inte i arbetsavtalsförhållande och det betalas ingen lön eller motsvarande ersättning.

Utbildningsavtalet ingås skriftligen för varje studerande och separat för varje examensdel eller ännu mindre helhet per gång. Utbildningsavtalet ingås mellan utbildningsanordnaren och en representant för arbetsplatsen, och delges den studerande för kännedom.

Den som erbjuder en utbildningsavtalsarbetsplats är skyldig att:

  • följa med hur den studerandes kunnande utvecklas
  • att vidta åtgärder när den kompetens som den studerande planenligt borde få inte kan uppnås samt
  • är skyldig att rapportera till utbildningsanordnaren om hur den studerande framskridit i förvärvandet av kunnandet.

Utbildningsavtalsmallar:

Klicka här för att öppna pdf-dokumentet i sin helhet (3 sidor)

Vanliga frågor

Se även

Laroavtalsmallar:
•    Oppisopimus
•    Läroavtal
•    Apprenticeship

Utbildningsavtalsmallar:
•    Koulutussopimus
•    Utbildningsavtal
•    Training agreement

Ytterligare information

Mari Pastila-Eklund, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330249