En motionsinriktad livsstil

Uimari. Kuva: Juha Tuomi/Rodeo

Inom verksamhetsområdet idrott skapar undervisnings- och kulturministeriet förutsättningar för att hela befolkningen ska kunna ha en motionsinriktad livsstil. Målet är att Finlands befolkning ska röra på sig tillräckligt för att vara friska och må bra.

Målen för främjandet av en motionsinriktad livsstil har fastställts i idrottslagen. Syftet är att främja olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott, befolkningens välbefinnande och hälsa, upprätthållande och förbättrande av den fysiska funktionsförmågan samt barns och ungas uppväxt och utveckling. Dessa syften ska uppnås med utgångspunkt i jämställdhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling.

Mer information om aktörer och åtgärder som främjar en motionsinriktad livsstil finns på finska på webbplatsen Muutostaliikkeella.fi.

Nationella rekommendationer om fysisk aktivitet

För att öka den fysiska aktiviteten och motionen har nationella rekommendationer utfärdats för olika ålders- och befolkningsgrupper och för yrkespersoner inom idrott och hälsa. Rekommendationerna handlar om hur mycket de olika grupperna behöver röra på sig och om den fysiska aktivitetens kvalitet och effektivitet. Rekommendationerna används också för att följa upp befolkningens hälso- och motionsbeteende samt hur väl de motionsfrämjande åtgärderna har lyckats.

Rekommendationer om fysisk aktivitet

Motionsfrämjande program

Med hjälp av riksomfattande program för främjande av motion och idrott gynnas en motionsinriktad livsstil bland olika ålders- och befolkningsgrupper. Programmen fokuserar på familjen, småbarnsfostran, skolan, studierna, vuxna respektive äldre personer. Programmen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Motionsfrämjande program LIIKKUVAT

Motion och idrott som hobby

Motion och idrott hör till de populäraste hobbyerna. Statsförvaltningen främjar hobbyverksamhet med hjälp av riktlinjer, åtgärder och finansiering. Kommunerna, tredje sektorn och företagen har en betydande roll som arrangörer av hobbyverksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att förbättra barns och ungas hobbymöjligheter och att utöka utbudet av idrottshobbyer med låg tröskel på lokal nivå. Alla barn och unga ska kunna ha en hobby. Strategin för hobbyverksamhet fokuserar på att öka hobbyverksamheten i anknytning till skoldagen och på att nå de barn och ungdomar som annars inte har möjlighet att utöva en hobby som intresserar dem.

För att främja hobbyverksamheten har ministeriet utarbetat ett Hobbypass för högstadieelever. Syftet med Hobbypasset är att främja lika möjligheter för alla unga att hitta en hobby som de tycker om och att kunna utöva hobbyn tillsammans med sina vänner.

Hobbyverksamhet

Främjande av motion och idrott i kommunerna

Motion och idrott är en kommunal basservice. Kommunerna skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna motionera och idrotta genom att ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper, genom att stödja idrotts- och motionsföreningars och andra medborgarorganisationers verksamhet och genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar vartannat år in information om hur motion och idrott främjas och utvecklas i kommunerna. Resultaten rapporteras i TEAvisare, ett informationssystem för jämförelse av kommunernas hälsofrämjande arbete.

Motion och idrott i kommunerna

Europeiskt samarbete för att främja en motionsinriktad livsstil

Världshälsoorganisationens Europakontor (WHO Europe) utarbetar tillsammans med Europeiska unionen vart tredje år en rapport där man jämför hur väl EU:s medlemsstater har genomfört Europeiska rådets rekommendationer om fysisk aktivitet (EU Physical Activity Country Factsheets). Den information som samlas in från de olika medlemsstaterna handlar om befolkningens fysiska aktivitet och om politiska insatser inom hälsofrämjande motion och idrott. Dessutom samlas information in om hur motion och idrott främjas på ett förvaltningsövergripande sätt, om vilka rekommendationer det finns om fysisk aktivitet för olika åldersgrupper och om hur väl rekommendationerna har genomförts samt om åtgärder som främjar motion i skolorna och på arbetsplatserna och om omfattningen av denna motion. Det utarbetas även rapporter på olika teman.

Finland representeras av undervisnings- och kulturministeriet i Europeiska unionens och WHO Europes kontaktnätverk (focal points network) för hälsofrämjande motion och idrott. Kontaktnätverkets uppgift är att samordna datainsamlingen på nationell nivå samt att stödja EU och WHO Europe vid beredningen, genomförandet och rapporteringen i samband med datainsamlingen och vid genomförandet av motionsfrämjande åtgärder i Europa.

Motion och idrott i EU

Ytterligare information

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330054