Att främja motion och idrott

Uimari. Kuva: Juha Tuomi/Rodeo

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för bl.a. vardagsmotion, hobbybaserad motion och motion som främjar hälsan och förbättrar människornas välmåga.

Syftet är att alla ska sporras att röra på sig i den omfattning som hälsan det kräver. En rörlig livsstil är en del av hälso- och välfärdspolitiken.

Idrottslagen omfattar de mål som man har ställt upp för ökad motion. Med lagens hjälp hoppas man kunna främja befolkningens välmåga och hälsa. Barns och ungas tillväxt och utveckling stöds i ökande omfattning med motion. 

Idrottslagen omfattar de mål som man har ställt upp för ökad motion. Med lagens hjälp hoppas man kunna främja befolkningens välmåga och hälsa. Barns och ungas tillväxt och utveckling stöds i ökande omfattning med motion.

Motion är grundläggande kommunal service. Kommunerna upprätthåller motions- och idrottsanläggningar, erbjuder service inom motion och idrott och stöder medborgarverksamheten i idrottsföreningar och –organisationer. Vidare ordnar kommunen hälsofrämjande motion.

Ministeriet beviljar understöd till uppförande av idrottsanläggningar och delar ut utvecklings- och verksamhetsunderstöd. Ministeriet stöder kampanjer och program som främjar motion. Forskningsrön och statistisk information publiceras som bakgrundsmaterial för verksamheten och för informationsstyrningen.

Vardagsmotion, hobbybaserad motion och motion som främjar hälsa och välmåga

Arbets- och skolresor är exempel på vardagsmotion. Samma gäller motion t.ex. under rasterna eller på arbetsplatsen.

Ett av regeringens spetsprojekt är En timme motion om dagen. Syftet är att få fler att röra på sig och att i skolorna befästa en motionsbaserad verksamhetskultur. Projektet Skolan i rörelse avses nu bli landsomfattande. Skolornas lokaliteter ska i ökande grad användas för motionsändamål.

Idrottsföreningar och organisationer erbjuder närmast barn och unga motion och idrott på hobbybasis. Också vuxna deltar i föreningarnas verksamhet.

Ministeriet beviljar idrotts- och motionsföreningarna utvecklingsstöd för deras föreningsverksamhet (föreningsstöd). Ett uttalat syfte är att förbättra barns och ungas likvärdiga möjligheter att ägna sig åt hobbyer.

Motion som främjar hälsa och välmående syftar till attrahera personer som av hälso- eller andra skäl rör på sig för litet. Motion av det här slaget förbättrar också funktionsförmågan hos dem som pga. skada eller sjukdom behöver särskilt stöd.

En styrgrupp har gjort upp rekommendationer och en verkställighetsplan för att öka befolkningens fysiska aktivitet. Social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie innehåller motionsrekommendationer och övriga motionsråd.

Riksomfattande program som främjar motion uppmuntrar olika åldersgrupper till en rörligare livsstil. programmet ”ilo kasvaa liikkuen” främjar motion under de tidiga åren och programmet Skolan i rörelse fokuserar på unga i skolålder samt studerande. Programmet I form för livet (IFFL) uppmuntrar vuxna personer, som rör på sig alltför litet, att börja motionera. I programmet Kraft i åren fokuserar man på äldre personers muskelkraft och rörlighet medan man inom det nationella motionsprogrammet för äldre personer främjar motionsmöjligheterna för äldre.

Information om idrottsfrämjande i kommunerna

Institutet för hälsa och välfärd samlar med två års mellanrum in information om motionsfrämjandet i kommunerna. Resultaten publiceras i tjänsten TEAviisari.