Idrottsvetenskap och -forskning Kynä ja tsetoskooppi. Kuva: CC0 Pixabay

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statsunderstöd och anslag för forsknings- och informationsverksamhet inom motion och idrott.

Ministeriet finansierar idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och forsknings- och utredningsverksamhet som ansluter sig till motion och idrott. Satsningen på informationsledning inom motion och idrott gör att ministeriet understöder forsknings- och utredningsprojekt som stöder detta slags beslutsfattande inom området. Därtill stöder ministeriet de motions- och idrottsvetenskapliga samfundens verksamhet.

Ministeriet stöder idrottsvetenskapliga forskningsprojekt enligt vissa forskningsteman och i anslutning till deras samhälleliga verkningsfullhet. Riktlinjer har gjorts upp för idrottsforskningens mål (dokumenten Liikuntatutkimuksen suunta). Statens idrottsråds idrottsvetenskapliga sektion fungerar som ministeriets expertorgan i idrottsvetenskapliga frågor:

Temavis indelning:

  • Främja ökad motion bland befolkningen
  • Tillgängligheten av och polarisationen inom motion och idrott
  • Förändringarna inom motions- och idrottskulturen och ökad delaktighet
  • Behovet av sektorövergripande information och kunskap

 

Idrottsvetenskapliga samfund och forskningscenter

Ministeriet har regelbundna måldiskussioner med olika parter inom motion och idrott: idrottsvetenskapliga samfund, idrottsmedicinska sammanslutningar och Forskningscentret för tävlings- och elitidrott. Forskning inom området bedrivs på universitet, yrkeshögskolor och flera forskningscenter.

Stiftelsen för främjande av idrott och folkhälsa (LIKES) producerar information som stöder idrott och motion bland barn, unga och personer i tidig medelålder. Fokus ligger speciellt på personer som rör sig i begränsad omfattning.

UKK-institutet hör till social- och hälsovårdens förvaltningssektor. Det främjar hälsosamma levnadsvanor parallellt med uppgifter inom forskning, utbildning och informationsverksamhet inom motion och idrott.

Forskningscentret för tävlings- och elitidrott (KIHU) fokuserar dels på mångvetenskaplig forskning som stöder tävlings- och toppidrott, dels på tillämpad serviceverksamhet.

Institutet för hälsa och välfärd  (THL) satsar på att förbättra befolkningens välbefinnande och hälsa och på att förebygga sjukdomar och sociala problem. Vidare fokuserar det på att utveckla tjänsterna inom social- och hälsosektorn.

Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS) producerar och förmedlar sådant vetenskapligt material som behövs i den samhälleliga debatten och som olika målgrupper har nytta av.

Se även

Riktlinjer för stöda den idrottsvetenskapliga forskningen fram till 2017; dokumentet Liikuntatutkimukse suunta (idrottsforskningens linje), Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:15

Ytterligare information

Samuli Rasila, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330057