Uppförande av idrottsanläggningar

Kuva: OKM / Katarina Koch

Genom att stödja och styra uppförandet av idrottsanläggningar skapar undervisnings- och kulturministeriet förutsättningar för intresserade att utöva motion och idrott.

I Finland finns cirka 33 000 idrottsanläggningar, av vilka cirka 70-80 procent har uppförts av kommunerna, som också underhåller dem. De privata idrottsanläggningarna finns oftast i stora städer och tätorter. De kompletterar kommunernas utbud av idrottsanläggningar.

  • Lipas - Liikuntapaikat.fi  En riksomfattande databas med information om idrottsanläggningar, rekreationsområden, friluftsleder och om ekonomiska frågor som ansluter sig till idrottsväsendet. 
  • Liikuntakaavoitus.fi Planläggning som syftar till att göra det enklare att vardagsmotionera.
  • Lahiliikuntapaikat.fi Information om hur man kan planera och utveckla miljön så att den gynnar barn och unga med avseende på idrott i deras näromgivning.
  • Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi  Information om motionsomgivningar, som beaktar åldrande personers funktionsförmåga och behov av välbefinnande.

Bidrag för idrottsanläggningar

Ministeriet och regionförvaltningsverken beviljar understöd för att uppföra idrottsanläggningar och fritidslokaler. Det handlar i de flesta fall om projekt som omfattar stora användargrupper, t.ex. uppförande och ombyggnad av sim-, idrotts- och ishallar samt idrottsplatser i närmiljön.

De bidragsberättigade projekten förs in i en finansieringsplan, som omfattar de planerade idrottsanläggningarna under de följande fyra åren. Planen ses över årligen.

Bidragsansökningarna sänds till regionförvaltningsverket, som rangordnar dem på landsomfattande nivå med beaktande av hur brådskande uppförandet är . Följande etapp är att ministeriet vänder sig till Statens idrottsråd för ett utlåtande om projekten.

Ministeriet fattar det slutliga beslutet om understöd. I vanliga fall täcker statens bidrag en fjärdedel det planerade projektets momspliktiga kostnader. Bidragets maximibelopp bestäms årligen.

 

Publikationer om uppförande av idrottsanläggningar

 

Handböcker i hur man anlägger idrottsplatser ges ut i ministeriets publikationsserie om idrottsanläggningar. Förläggare är Byggnadsinformationsstiftelsen.

I serien har utkommit bl.a. handböcker om planering och byggande av simhallar, ishallar och olika idrottshallar. Handböcker om hur man kan öka tillgängligheten har också getts ut.

I samarbete med Byggnadsinformationsstiftelsen har bl.a. konstruktörerna och upprätthållarna av idrottsanläggningar tagit fram ett antal rt-, vvs-, och Infra-kort.

 

Forskning och utvecklingsarbete

Ministeriet bidrar till forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att öka kompetensen och kvaliteten i samband med byggandet av idrottsanläggningar. Ett annat uttalat syfte är att öka idrottsanläggningarnas säkerhet, tillgänglighet och miljövänlighet.

Forskningsinstitut och högskolorna på området bedriver idrottsanknuten forskning. Resultaten tillämpas i samhällsplaneringen och när man planerar, uppför och använder idrottsanläggningar.

Ytterligare information