Internationellt samarbete i idrottsfrågor Maailmankartta maalattuna käsiinoch EU-ärenden

Ministeriet deltar i internationellt samarbete inom idrottssektorn och i ärenden som Europeiska unionen bereder. De viktigaste samarbetsparterna och –organisationerna är Europeiska unionen, Europarådet och UNESCO.

 

 

Under de senaste åren har man allt mer satsat på att stärka idrottens integritet, förutsättningarna för medborgarverksamhet, antidopning, bekämpande av läktarvåld och frågor som ansluter sig till idrottarnas ställning.

Finland har ratificerat eller undertecknat bl.a. den europeiska konventionen mot våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang. Samma gäller den internationella konventionen mot dopning och konventionen mot manipulering av idrottstävlingar. Ministeriet har tillsatt en delegation för idrottsetiska frågor, som deltar i det samarbete som bedrivs för att lösa de etiska problemen inom idrotten.

Europeiska unionens samarbete inom idrotten

Europeiska unionen fungerar som ett komplement till åtgärderna inom idrott och motion i de olika medlemsländerna. Vid behov stöder, sammanjämkar och kompletterar unionen olika idrotts- och motionsanknutna initiativ och åtgärder. EU:s program Erasmus+ finansierar bl.a. partnerskapsprojekt och europeiska idrottsevenemang som inte strävar efter vinst.

Ministerrådet har antagit en arbetsplan för EU-samarbetet inom idrottsområdet. Planen är i kraft till år 2017 och prioriteringarna är idrottens integritet (samarbetet inom antidopningen, åtgärder för att motverka manipuleringen av matcher, skydd av minderåriga, god förvaltningspraxis och jämlikhet), idrottens ekonomiska dimension (finansieringen står på fast grund, hur man bäst förvaltar arvet efter storevenemang, deras ekonomiska nytta och anslutande innovationer och idrottens samhälleliga betydelse (hälsofrämjande motion och idrott, frivilligarbete och utbildning).

Beredningen av ärenden i enlighet med prioriteringarna sköts av fem sakkunniggrupper.

EU:s ministerråd har ett separat råd för ärenden som relaterar till idrott, som behandlas i rådet för utbildning, ungdomsärenden, kultur och idrott. På tjänstemannanivå bereds ärendena i en för ändamålet tillsatt arbetsgrupp i rådet.

Inom EU finns sektion 32, som kartlägger och sammanställer Finlands ståndpunkter i motions- och idrottsrelaterade frågor. När sektionen sammankommer i sin utbygga form finns i den också företrädare för idrottsorganisationerna Valo och Finlands olympiska kommitté samt Finlands centrum för etik inom idrotten.

Internationellt samarbete inom antidopning

Inom det internationella antidopningsarbetet strävar man efter att förenhetliga regler och praxis i olika länder och organisationer. Vidare är siktet inställt på att utveckla kvaliteten på dopningstesterna och att främja utbildning och kommunikation.

Finlands antidopningsarbete sker inom Unesco och Världsantidopningsbyrån WADA. Finland har ratificerat den internationella konventionen mot dopning (International Convention against Doping in Sport 2005).

Finland har förbundit sig att på europeisk nivå samarbeta med stater och idrottsorganisationer enligt Europarådets konvention mot dopning (The Anti-Doping Convention: an instrument of international co-operation).

I Europarådet finns en grupp för uppföljning (T-DO) av hur konventionen verkställs. Antidopningsarbetet är också en del av Europeiska unionens samarbete inom idrotten.