Idrottsfinansiering

Laskukone. Kuva: OKM/Katarina Koch

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar motionen och toppidrotten med tippningsvinstmedel och budgetmedel med allmän täckning. Statens andel i finansieringen är nästan genomgående statsunderstöd som betalas ut av tippningsvinstmedlen.

Undervisnings- och kulturministeriet använder statens idrottsanslag bl.a. till

  • föreningar och sällskap inom motion och idrott
  • att uppföra idrottsanläggningar
  • kommunernas verksamhet inom motion och idrott
  • utbildningscenter inom idrotten (idrottsinstitut)
  • att främja ett motionsinriktat levnadssätt
  • att främja elitidrott
  • idrottsvetenskaplig forskning  
  • annan verksamhet inom motion och idrott 

I statsbudgeten för år 2017 har 148 miljoner av tippningsvinstmedlen öronmärkts för motion och elitidrott. Budgetmedlen ska också räcka till för att finansiera spetsprojektet Skolan i rörelse, grundrenoveringen av Olympiastadion och de idrottsbaserade utbildningscentren.

 

Statsunderstöden och -andelarna

Anslagen är allmänna understöd eller behovsprövade understöd. Utöver undervisnings- och kulturministeriet beviljar regionförvaltningsverket understöd inom motion och idrott. Statsandelarna är förbehållna kommuner och idrottsbaserade utbildningscenter.

De riksomfattande motions- och idrottsorganisationerna får statsunderstöd utgående från verksamhetens resultat. Vidare ska de leva upp till kraven för att få statsstöd. Statens specialbidrag används bl.a. för att främja en motionsinriktad livsstil.

Kommunerna får statsandelar för motionens och idrottens driftskostnader på basis av invånarnas antal och ett uträknat enhetspris. Kommunerna kan också beviljas behovsprövade statsunderstöd t.ex. för att utveckla motionen och idrotten i kommunen. Samma gäller projekt som med motionens hjälp främjar hälsan. Kommunerna får cirka en fjärdedel av statens anslag för motion och idrott, som de kanaliserar vidare till egen verksamhet inom området.

De idrottsinriktade utbildningscentren, dvs. idrottsinstituten som bl.a. har hand om utbildningen inom området, finansieras med statsandelar. Ett studerandedygn är grunden för den kalkylmässiga statsandelen för de landsomfattande utbildningscentren inom idrott. I de regionala utbildningscentren utgår man från en studerandedag och anslutande enhetspriser.

För idrottsanläggningar och anslutande fritidslokaler reserveras årliga anslag i budgeten. Enskilda kommuner eller kommunförbund är i de flesta fall den anslagsmottagande parten. För samma ändamål kan också vissa sammanslutningar som kommunen eller kommunförbundet driver beviljas understöd.

Utöver byggskedet finansierar ministeriet forsknings- och utvecklingsprojekt som ansluter sig till idrottsanläggningarna. De idrottsinriktade utbildningscentren kan för sina idrottsanläggningar få behovsprövat statsunderstöd.

Ministeriet stöder toppidrotten med bidrag till träning, koordinering och till dess antidopningsverksamhet. Idrottarna beviljas stipendier för träning och sportutövning i syfte att trygga deras möjligheter till fullskalig träning. Staten stöder inte professionell idrottsutövning som syftar till att ge vinst.

Idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och idrottsvetenskaplig verksamhet beviljas understöd. Samma gäller idrottsvetenskapliga och informationsförmedlande sammanslutningars verksamhet.

Liikunta-avustuksia myönnetään yleisavustuksina ja erityisavustuksina. Toimialan avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi aluehallintovirastot. Valtionosuuksina tukea toimintaan myönnetään kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille.

På andra webbplatser