Hindren för utbildningsexport undanröjs

Det råder efterfrågan på finländsk utbildning ute i världen. För att kunna svara mot denna efterfrågan förbättras utbildningsexportmöjligheterna på alla utbildningsnivåer.

Terminsavgifter har tagits i bruk vid högskolorna för studerande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fr.o.m. 1. august 2017. För mindre bemedlade studerande från länder utanför EU/EES-området möjliggörs studier med hjälp av ett separat stipendiesystem.

Incitament införs för att få de studerande att stanna kvar i Finland.

Målet är att utbildningsexportens volym ska stiga till 350 miljoner euro fram till 2018. Utbildningsexportvolymen är cirka 260 miljoner euro (TEKES utredning av värdet 2014).

Utbildningsexporten främjas med hjälp av Team Finland-nätverket (UKM, ANM och UM). Åtgärderna stöds också genom tillväxtprogrammet Education Finland .Verksamheten har fr.o.m. den 1 juni 2017 överförts till Utbildningsstyrelsen.

På andra webbplatser

Koulutusviennin tiekartta (2016-2019) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:9

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Jaana Palojärvi, Kansainvälisten asiain johtaja 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330242   förnamn.efternamn@minedu.fi


Jouni Kangasniemi, konsultativ tjänsteman 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330135   förnamn.efternamn@minedu.fi