Handledda initiativEn deltagandebaserad teaterföreställning på Helsingfors diakonissanstalt.

Syftet med de handledda initiativen är att vaska fram och testa verksamhets- och finansieringssätt för att bygga ut principen om en procent till konsten.

Aktörernas erfarenheter och det expertkunnande som projektet genererar är vägledande när initiativen väljs. Initiativen möjliggör också inkörningen av sådana verksamhets- och finansieringsmodeller som aktörerna inte förfogar över för närvarande.  

En deltagandebaserad teaterföreställning på Helsingfors diakonissanstalt

På Helsingfors Diakonissanstalt strävar man efter att kombinera konst och socialt arbete. Tanken är få ökad klarhet i hur det sociala arbetet gynnas av konst. Vidare utreder man hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper kan bli mer smidigt. Teaterproduktionen görs i samarbete mellan anstaltens klienter inom rehabiliterande missbrukarvård och anstaltens personal.

”Tässä menee raja – laulu unelmien huomisesta” (Här går gränsen – sånger om drömmarnas morgondag) är en föreställning som också utomstående aktörer deltar i. Hela den värld som kvarteret med sina boende återspeglar finns med i föreställningen. Samtidigt fungerar kvarteret som spelplats och hela Alpgatans omgivning involveras. Publiken erbjuds en imponerande konstnärlig och samhällelig resa, som öppnar upp för nya synpunkter bl.a. på Diakonissanstaltens verksamhetskultur i olika skeden och kvarterets roll i anstaltens fascinerande historia. Sirpa Riuttala är regissör. Utöver klienter och personal medverkar sånggruppen Koiton laulu, HOS Big Band, den finskspråkiga studentteatern och ett antal frivilliga.

Nya arbetsformer inom clowneri på Barnklinikens avdelning för kirurgi och anestesi

Sjukhusclownerna tar fram nya sätt att hjälpa Barnsjukhusets små patienter vid Helsingfors universitetssjukhus. Clownerna hjälper barnen att komma över sin behandlingsskräck och gör de kirurgiska ingreppen mindre skräckinjagande: bl.a. sjunker patienternas stressnivå och det blir enklare för barnen att komma över de känslor av grämelse och förlust som en sjukhusvistelse ofta innebär. Mindre tid går åt till rehabilitering och eventuellt går det att minska på personalen i samband med kirurgiska ingrepp.

Inom det experimentella projektet fördjupar sig sjukhusclownerna i de vårdprocesser som magnetavbildningen av barn och punkteringen i samband med reuma omfattar. I samråd med vårdpersonalen deltar sjukhusclownerna i processernas olika skeden: tillsammans med barnet väntar de på att vårdåtgärden ska börja, förbereder barnet på dess inledande skeden och deltar i utförandet. Syftet är att utveckla en vårdform inom vilken somliga av de åtgärder, t.ex. magnetavbildningen och punkteringen i samband med reuma, tack vare det emotionella stödet från clownerna kan utföras utan att barnen sövs ner.

Utöver detta utvecklar sjukhusclownerna sitt arbete i uppvakningsrummet och inom dagskirurgin. I det skede som uttryckligen omfattar experimentfasen kommer 100–200 patientbemötanden att utgöra basmaterialet för en effektivitetsundersökning.

Kulturen som ett ankare inom social- och hälsovårdssektorn

I samråd med Tammerfors stad verkställs fyra försök.

Klientfamiljerna inom det sociala arbetet erbjuds en kulturellt anpassad verksamhetsmodell som en del av familjearbetets serviceutbud. Man vill speciellt nå sådana familjer för vilka det är utmanande att fungera utanför hemmet. I försökets första skede anpassas den kulturella verksamheten till hemmets sfär. Konstnären arbetar i samråd med personal inom det sociala familjearbetet. I det andra skedet uppmuntras familjerna till kulturell gruppverksamhet. Syftet är att aktivera passiverade familjer eller familjer som löper risk att passiveras.

I ett annat experiment introduceras kulturell gruppverksamhet för unga vuxna. Målgruppen är unga vuxna som omfattas av missbrukarvården och mentala hälsotjänster. Avdelningarnas personal deltar också. Syftet är att stärka de unga fullvuxna personernas positiva självbild och funktionsförmåga. Man förväntar sig bl.a. att de unga vuxna personernas kunskaper i växelverkan förbättras. Samma förväntningar ställs på funktionsförmågan. Siktet är inställt på förbättrade kunskaper i växelverkan och större mod. Personalen förses med information av nytt slag gällande patienten.

I den öppna rehabiliterande verksamheten inom företagshälsovården förverkligas 1 – 2 konstformer för klienterna. Syftet är att foga till ett kulturellt betingat delområde, som kompletterar de vårdinriktade rehabiliterande tjänsterna och bildar en helhet tillsammans med dem. Hur deltagarnas arbetsförmåga förbättras är en del av de mätningar som utförs i syfte att bedöma det nya delområdets funktion och nytta.  

Det fjärde projektet omfattar en sammanställning av kulturella tjänster vars målgrupp är seniorer inom en viss region. Då blir kulturen bättre tillgänglig. Kriterierna inom klienthandledningen kartläggs, dvs. hur kan man bättre nå seniorerna. Det handlar om en satsning på preventiv verksamhet, som hjälper åldrande personer att klara sig hemma längre. Det livsinnehåll som förbättrade sociala förhållanden medför sätts under lupp.

Projektet Taidetuulahdus (en frisk fläkt av kultur)

Jyväskylä stad kartlägger hur man på ett hållbart sätt kan förankra kultur och konstinriktad verksamhet inom social- och hälsovården. Dagcentren Kortepohja och Keltinmäki deltar. Syftet är att med hjälp av kultur- och konstinriktad verksamhet fokusera på klienternas sinnesstämning och funktionsförmåga. Det inledande skedet verkställs mellan augusti 2017 och februari 2018. Man hoppas på att verksamhetspraxis som projektet genererar gagnar hela Finland.

Konstnärerna Hanna Veander och Jari Siljamäki har rekryterats inom projektet. De deltar i dagcentrens verksamhet under den tid som projektet pågår. Konstinnehållet planeras i samråd med personalen och dagcentrens klienter. Man avser ta fram bl.a. välbefinnande som stödjer sig på naturen och aktiviteter som förenar olika konstformer (Green Care).