Finlands Unesco-kommission

Unesco är den enda av FN:s organisationer som biträds av lokala Unesco-kommissioner i sin verksamhet.  Kommissionen är ett rådgivande organ, vars ordförande och högst elva andra ledamöter kallas till uppdraget av statsrådet.

Ledamöterna i kommissionen ska företräda Unescos olika verksamhetsområden. Undervisnings- och kulturministeriet kallar, efter att ha hört kommissionen, utöver ledamöterna ett nödvändigt antal sakkunniga. 

Enligt statsrådets förordning ska Unesco-kommissionen för undervisnings- och kulturministeriet och statsrådet avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som avser:

 1. åtgärder i Finland med anledning av beslut och rekommendationer av Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt internationella möten och rådplägningar som Unesco anordnar;
 2. andra vittgående och principiella frågor som hör till Unescos verksamhet
 3. Finlands representation i Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt vid möten och rådplägningar som Unesco anordnar
 4. andra frågor som gäller internationellt samarbete inom Unescos verksamhetsområden, vilka undervisningsministeriet hänskjutit till kommissionen, samt
 5. att göra av Unescos syften och verksamhet kända.

Sekretariatet för Finlands Unesco-kommission verkar vid undervisnings- och kulturministeriet.

Kommissionens sammansättning 2015-2018

Ordförande

 • riksdagsledamot Jutta Urpilainen

Medlemmar

 • generalsekreterare Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning
 • verkställande direktör Gunvor Kronman, Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland
 • chefdirektör Päivi Kärkkäinen (avgick i pension 2018)
 • verksamhetsledare Helena Laukko, Finlands FN-förening
 • direktör Jarkko Lehikoinen, intressebevakning och internationella frågor, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf
 • ansvarige chefredaktören Kaius Niemi, Helsingin Sanomat, ordförande för stiftelsen för Helsingin Sanomat
 • generaldirektör Jussi Nuorteva, Arkivverket
 • specialforskare, direktör Pasi Saukkonen, informationscentralen vid Helsingfors stad
 • professor Hannu Savolainen, specialpedagogik, pedagogiska fakulteten vid Jyväskylä universitet
 • generalsekreterare Päivi Tikka, Delegationen för Vetenskapsakademierna i Finland
 • undervisningsrådet Kristiina Wolmari, Utbildningsstyrelsen, Sektortjänster.

Adress
Finlands Unesco-kommission
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET
Tfn 0295 3 30004
Fax (09) 160 76980
E-post: unesco@minedu.fi

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Zabrina Holmström, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330114