EU-lagstiftning gällande upphovsrätt

Upphovsrättslagstiftningen i Europeiska unionens medlemsländer har harmoniserats med direktiv och EU-förordningar. Direktiven ålägger medlemsstaterna att stifta lagar som realiserar innehållet i direktiven. EU-förordningarna är direkt tillämpbar rätt i medlemsstaterna.

Också utvecklandet av Finlands upphovsrättslagstiftning har redan i över 20 år varit särskilt förknippat med EU-direktiven. Undervisnings- och kulturministeriet deltar både i beredningen inom EU och i den inhemska beredningen.

Direktiv och förordningar som ställer normer för upphovsrätten är

 • förordningen om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (sk. VIP-förordningen), 2017/1563/EU
 • direktivet om viss tillåten användning av vissa verk till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (sk. VIP-direktivet), 2017/1564/EU
 • portabilitetsförordningen, 2017/1128/EU
 • direktivet om kollektiv förvaltning, 2014/26/EU
 • direktivet om anonyma verk, 2012/28/EU
 • datorprogramdirektivet, 91/250/EEG, 2009/24/EU
 • uthyrnings- och utlåningsdirektivet, 92/100/EEG, kodifierat 2006/115/EG
 • satellit- och kabeldirektivet, 93/83/EEG
 • skyddstidsdirektivet, 93/98/EEG, kodifierat 2006/116/EG, 2011/77/EU
 • databasdirektivet, 96/9/EG
 • direktivet om upphovsrätten i informationssamhället, 2001/29/EG
 • direktivet om vidareförsäljningsersättning för konstverk, 2001/84/EG
 • direktivet om genomförande av immateriella rättigheter, 2004/48/EG

 

 

Europeiska unionens strategi för en digital inre marknad

 

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 6 maj 2015 unionens strategi för en digital inre marknad, i vilken också ingår förnyande av upphovsrättigheterna.

Målet med upphovsrättsreformen är

 • att främja överförbarheten för innehåll som skaffats på laglig väg
 • att garantera möjligheten att använda på laglig väg köpta nättjänster också i gränsöverskridande situationer
 • att öka rättssäkerheten genom att lagstifta om harmoniserade forskningsundantag
 • att klargöra de regler som gäller internättjänstetillhandahållarnas ansvar i förhållande till upphovsrättsskyddat material
 • att förnya regleringen av verkställandet av de immateriella rättigheterna framför allt i fråga om upphovsrättsförseelser som begåtts i kommersiell skala

I Finland svarar statsrådets kansli för samordningen och beredningen av Finlands ståndpunkter i fråga om strategin. Undervisnings- och kulturministeriet har deltagit i beredningen på sina politikområden.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330297