Förhandsutredning av digitaliseringen av statsunderstöden

Förhandsutredningen av digitaliseringen av statsunderstöden är ett underprojekt till regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras.

Förundersökningen gäller hela statsförvaltningen men genomförs under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Förundersökningen blir färdig hösten 2017.

Syftet med förundersökningen är att skapa en vision för en kundnära praxis i fråga om hur man behandlar statsunderstöd i framtiden. Man dryftar bl.a. huruvida man kan förbättra statsunderstödens verkningsfullhet genom dataanalytik.

Förundersökningen gäller digitaliseringen av statsunderstöden inom hela förvaltningsområdet. Med är bl.a. olika ministerier och ämbetsverk, övriga aktörer som delar ut understöd, sakkunniga inom verkningsfullhet samt sakkunniga och kunder inom digibranschen. I förhandsutredningen beskrivs utredningsobjekten genom några pilotprojekt.

Slutresultatet är ett förslag till hur projektet kund genomföras samt alternativ till systemanskaffningen och helheten. I förundersökningen utvärderas också bl.a. olika alternativ till hur man ordnar den planerade helheten av tjänster och projektets kostnader.

Genom digitaliseringen av statsunderstöden vill man främja en god förvalting minska överlappande understöd, garantera att besluten fattas rättvist samt att förbättra kvaliteten på beslutsfattandet samt att understöden allokeras på ett ändamålsenligt sätt.

I projektet följer man den offentliga förvaltningens gemensamma principer för digitalisering.

 

 

 

Innehållspresentatör

Ytterligare information

Tuula Lybeck, konsultativ tjänsteman 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330201