Utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten  

Staten utvecklar en digital process som ska utmynna i en enhetlig och kundorienterad modell för hur understöden riktas, söks, beviljas, följs upp och utvärderas. Målet är att understödsverksamheten ska bli mer transparent och effektiv samt få större genomslag.

Förfarandena i anslutning till statsbidrag som beviljas av statsförvaltningen digitaliseras. Den 8 mars 2019 har finansministeriet tillsatt ett femårigt utvecklingsprojekt som omfattar hela statsförvaltningen för att bereda en reform och digitalisering av förfarandena kring statsunderstöd. Som en del av projektet utreds möjligheterna att förenhetliga understödsförfarandena i fråga om medborgarorganisationer.

Därtill ska projektet främja samarbetet mellan de statliga myndigheter som beviljar understöden. Till den del det finns behov av det, kommer förfarandena att förnyas och förenhetligas. Avsikten är också att i större utsträckning utnyttja den information som finns samlad inom statsunderstödsverksamheten och hur den leds i syfte att öka verksamhetens genomslagskraft.

En enhetlig kundinriktad verksamhetsmodell och enhetliga datasystem kommer att minska mängden administrativt arbete bidragsprocessen tar i anspråk och den administrativa bördan för dem som ansöker om understöd.

Projektplaneringen

Arbetet är en fortsättning på  undervisnings- och kulturministeriets förhandsutredning (2017), som lyfte fram behoven av att utveckla statsunderstödsverksamheten. Utredningen beskrev nuläget inom understödsverksamheten och framlade en vision för verksamheten samt förslag till åtgärder gällande förfaranden och digitaliseringsprocessen.

Vid undervisnings- och kulturministeriet pågår arbete som stöder projektplaneringen som görs under finansministeriets ledning. Till förberedelserna hör att

  • skapa en målarkitektur för statsunderstödsverksamheten 
  • skapa kundinriktade och innovativa verksamhets- och servicemodeller
  • förtydliga de begrepp som är i bruk

Som sakkunnigt stöd inom beredningen fungerar Centret för IT-expertis CSC. Begreppen och servicedesignen har utarbetats i samverkan med sakkunniga som företräder olika ministerier och ämbetsverk samt de sökande.

 

Evenemang

Innehållspresentatör