Det nya gymnasiet

Reform ger gymnasieutbildningen dragningskraft

- Lösningar för Finland: En halvtidsöversyn, Regeringens handlingsplan för 2017–2019

Regeringen fattade beslut om  att förnya gymnasieutbildningen under vårens halvtidsöversyn 2017. Meningen är att gymnasielagen och gymnasieverksamheten förnyas. Regeringens proposition med förslag till ny gymnasielag lämnades till riksdagen våren 2018. Statsrådet överlämnade i våren 2018 en proposition med förslag till reform av gymnasielagen till riksdagen.

Målet är att

  • öka gymnasieutbildningens dragningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för fortsatta högskolestudier
  • att förbättra utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt
  • att göra övergången från studierna på andra stadiet till studier på högskolenivå smidigare.

Mera individuella och flexibla studier, den handledning och det stöd som behövs, studier över läroämnesgränserna och högskolesamarbete är centrala medel för att målen ska uppnås.

Reformen genomförs av undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen i samarbete med intressentgrupper och sakkunniga. I beredningen beaktas utredningar, försök och projekt som redan gjorts i anslutning till gymnasiereformen.

 

youtube

youtube

youtube

Mer om

Gymnasieutbildning

Utveckling av gymnasieutbildningen (Det nya gymnasiet - Våga prova -utvecklingsprogrammet, försöket med timfördelningen, utvecklingsnätverket för gymnasier)

Reformen av studentexamen

Utvecklandet av högre utbildning

 

 

Ytterligare information

Tiina Silander, projektledare 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   förnamn.efternamn@minedu.fi