För närvarande tillämpas personuppgiftslagen på behandling av personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas. Den upphäver personuppgiftsdirektivet från 1995 och ersätter den nationella personuppgiftslagen i egenskap av en allmän lag som ska tillämpas på behandling av personuppgifter. Den förestående dataskyddsreformen kräver förberedelser såväl av de aktörer som ansvarar för läroanstalternas verksamhet som av personalen.

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen är ställvis mer detaljerade än personuppgiftslagen och kommer delvis också att skärpa kraven och villkoren för behandling av personuppgifter. Eftersom utgångspunkten för dataskyddsförordningen i hög grad är att utveckla den digitala ekonomin och det fria flödet av personuppgifter inom EU:s inre marknad, är det inte nödvändigtvis alldeles enkelt att tillämpa den i läroanstalternas vardag

Syftet med denna guide är att hjälpa utbildningsanordnare och läroanstalter att förbereda sig inför dataskyddsförordningen och att följa den. Guiden har utarbetats ur ett rent informativt perspektiv och den innehåller en sammanställning av de väsentligaste bestämmelserna ur läroanstalternas synvinkel. Syftet är inte att erbjuda en uttömmande eller bindande anvisning för praktiska situationer som kan uppstå vid behandlingen av personuppgifter i olika typer av läroanstalter, utan att i stället fästa utbildningsanordnarnas uppmärksamhet vid de viktigaste synpunkterna när det gäller att iaktta dataskyddsförordningen.

Målgruppen för guiden är den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen samt läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Samma utgångspunkter gäller emellertid också för högskolorna. I denna guide beaktas endast behandling av personuppgifter om elever och studerande för att anordna undervisning och utbildning. Exempelvis har tillämpningar avsedda för fritidsbruk och övriga tilläggstjänster inte tagits med i guiden.

Det är osannolikt att den nationella dataskyddslagen hinner träda i kraft innan dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018. Guiden kompletteras när dataskyddslagen har antagits.

Guiden kommer att uppdateras och preciseras efter hand som mer material blir tillgängligt om tillämpningen och tolkningen av förordningen. Respons från allmänheten beaktas också vid den fortsatta utvecklingen av guiden.