Dataskydd och behandling av personuppgifter vid undervisnings- och kulturministeriet

Personuppgifter behövs för att producera tjänster och utföra uppgifter vid ministeriet. Personuppgifter behandlas endast av grundad anledning bland annat för skötsel av ärenden och kontakter. De förvaras under den tid som ett ärende behandlas.

Vid behandlingen av personuppgifter iakttar ministeriet de principer och skyldigheter som gäller den personuppgiftsansvariga och informationen till de registrerade enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och den dataskyddslag (1050/2018) som kompletterar förordningen.

Den registrerade har rätt att av ministeriet i egenskap av personuppgiftsansvarig få veta huruvida personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas. Den registrerade har rätt att begära personuppgifter som gäller honom eller henne. Den registrerade har också rätt att begära att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller raderas och att behandlingen av uppgifterna begränsas. Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är lagenlig, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen www.tietosuoja.fi/sv

Länk till en external webbplats

Dataskyddsmeddelanden

Ministeriets dataskyddsmeddelanden med mer ingående information om ändamålen med och grunderna för behandlingen av personuppgifter samt om de registrerades rättigheter:

Mer information om behandling av personuppgifter vid ministeriet

Du kan be om att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att skicka en begäran om information till ministeriets registratorskontor.

Om det finns fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. Du kan skriftligen be ministeriet utplåna uppgifterna.

Om du behöver ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter vid ministeriet, ta kontakt med ministeriets dataskyddsansvariga: okmtietosuojavastaava(at)minedu.fi.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter och de registrerades rättigheter finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå www.tietosuoja.fi/sv.

Kontaktuppgifter

Tarja Kaira-Hiekkavuo, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Förvaltningsenheten, Tietohallintoryhmä 0295330128