Center i anslutning till ungdomsarbete

 

Kimppajumppaa nurmikollaUndervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten vid kompetenscentrens verksamhet. Ministeriet stöder även ungdomscentrens nätverk.

Kompetenscentrum på ungdomsområdet

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrum utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

Enligt den nya ungdomslagen kan det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Enligt bestämmelsen godkänner undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrum som berättigade till statsbidrag. Avsikten är att kompetenscentrumen ska inleda verksamheten från början av 2018.

Den 11 december 2017 godkände undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrumen på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för 2018-2019, i enlighet med tyngdpunkterna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017-2019:

 

Kompetenscentrum på ungdomsområdet enligt tyngdpunktsområde 2018-2019

 1. Ungas delaktighet
  Ett konsortium som administreras av Nuorten Akatemia  samt  Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.
 2. Stärkandet av ungas sociala kompetens
  Konsortium som administreras av Esbo stad, konsortium som administreras av Nationella verkstadsföreningen  samt et konsortium som administreras av  Förebyggande rusmedelsarbete EHYT  och Föreningen för Mental Hälsa i Finland
 3. Ungdomsarbete på webben samt info- och rådgivningstjänster för unga
  Uleåborgs stad, konsortium som administreras av Föreningen Luckan rf samt Helsingfors stad.
 4. Utveckling av ungdomsarbetets kvalitet och metoder
  Lahtis stad Ungdomsforskningssällskapet rf och Finlands Scouter rf.

 

Ungdomscentraler

Vid ungdomscentralerna ordnas läger- och naturskolor, läger- och kursaktiviteter för olika ungdomsgrupper och ungdomsorganisationer, socialt ungdomsarbete samt mångsidig internationell verksamhet. Ungdomscentralerna har även fungerat som ungdomsarbetets center för metodologisk utveckling, i synnerhet inom äventyrs- och upplevelsepedagogiken och NUOTTA-handledningen. Största delen av verksamheten pågår i flera dagar, då deltagarna övernattar i centralerna.

Ungdomscentralerna ägs av kommunerna, ungdomsorganisationerna, organisationerna som bedriver ungdomsarbete och andra sammanslutningar.  Ungdomscentralerna bildar ett nätverk specialiserat på ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet stöder centralerna med understöd.

I 20 § i ungdomslagen föreskrivs om ungdomscentraler. Enligt lagen är ungdomscentralens huvudsakliga uppgift att tillhandahålla handledd verksamhet för unga året om. Ungdomsarbetet vid en ungdomscentral ska även främja de ungas internationalisering och en hållbar utveckling. Ministeriet för årligen målstyrningsdiskussioner med ungdomscentralerna. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig.

 

 1. Ungdomslägercentralen Ahtela (Sagu), Åbo (upp till 31.12.2017)
 2. Ungdomscentralen Anjala, Kouvola
 3. Ungdomscentralen Hyvärilä, Nurmes
 4. Ungdomscentralen Vasatokka, Enare
 5. Ungdomscentralen Metsäkartano, Rautavaara
 6. Ungdomscentralen Marttinen, Virrat
 7. Ungdomscentralen Oivanki, Kuusamo
 8. Natur-, idrotts- och ungdomsturismcentret Piispala, Kannonkoski
 9. Ungdomscentralen Syöte, Pudasjärvi
 10. Ungdomscentralen Villa Elba, Karleby

 

Finland ungdomscentraler

Ytterligare information

Emma Kuusi, överinspektör 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330172   förnamn.efternamn@minedu.fi

Ungdomscentraler:

Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330248   förnamn.efternamn@minedu.fi