Åtgärder och beredskap i anslutning till coronaepidemin

Koronavirus-banneri.Undervisnings- och kulturministeriet samt myndigheter, institutioner och andra aktörer inom förvaltningsområdet försöker genom sina åtgärder förebygga spridningen av coronaviruset samt förmildra konsekvenserna som viruset för med sig. Ministeriet följer med situationen i samarbete med andra myndigheter.  Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder.

Undervisnings- och kulturministeriet förverkligar de riktlinjer och beslut som statsrådet har dragit upp samt bereder bl.a. förordningar inom verksamhetsområdet. Ministeriet samlar information om läget och följer med hur epidemin påverkar det egna verksamhetsområdet och de människor som använder tjänsterna. Ministeriet strävar efter att bl.a. genom understöd göra det lättare att komma igenom coronakrisen.

Regionförvaltningsverken har befogenhet att med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar stänga t.ex. skolor och läroanstalter och besluta om t.ex. begränsningar i anslutning till sammankomster.

Utbildningsstyrelsen ger råd och producerar stödmaterial för avvikande arrangemang som föranleds av coronaviruset för anordnare av undervisning och utbildning samt skolor och läroanstalter.

Kommuner och samkommuner ansvarar för utbildnings- och kulturtjänster och är skyldiga att ha beredskap för att även under undantagstillstånd kunna sköta sina uppgifter så bra som möjligt. Högskolorna ansvarar för säkerheten inom den egna verksamheten, med beaktande av de förordningar och beslut som givits om saken.

Bland medborgarsamhällets aktörer är det också många organisationer och enskilda personer som har velat hjälpa andra med vardagspusslet och ställt sitt eget kunnande till förfogande. Det här arbetet lyfts fram bl.a. genom kampanjen Finland fixar det.

Coronaviruspandemin har till stor del hanterats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, genom statsrådets restriktioner av rekommendationskaraktär och genom ändring av ett stort antal lagar, förordningar och beslut. Befogenheterna enligt beredskapslagen gällde t.ex småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete.

Hur bereder vi oss framöver?

  • Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder. Statsrådets principbeslut innehåller rekommendationer för epidemins olika faser.
  • En tillfällig ändring gjordes i lagen om grundläggande utbildning för att möjliggöra avvikande undervisningsarrangemang. Man gjorde även temporära ändringar i  yrkesproven och högskolornas frånvarobestämmelser. 
  • Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kompenseras genom statsunderstöd
  • Anordnare av gymnasieutbildning har möjlighet att ansöka om statsunderstöd för att repetera undervisningsinnehåll samt för stödåtgärder på grund av det undantagstillstånd  coronaviruset förorsakade under våren,
  • I fråga om studiestödets maximitid och tillräckliga studieprestationer beaktas undantagstillståndet som föranleds av coronaviruset
  • Aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete, som på grund av coronakrisen hamnat i trångmål, understöds med statsunderstöd
  • Statens finansiering till företag under situationen med coronaviruset stärks, inkl. aktörer inom kreativa branscher.
  • I fråga om statsunderstöd som redan delats ut samt kulturinstitutionernas statsandelar beaktas de avvikande verksamhetsförhållandena.
  • Finlands Akademi finansierar genom ett specialunderstöd på forskning i anslutning till COVID-19 epidemin och kontrollerandet av dess verkningar samt till att forskningen kan utnyttjas i samhället

Pressmeddelanden och nyheter

2,3 miljoner euro i coronastöd för föreningshus
UKM
Pressmeddelande 21.12.2020 8.03
Coronastöd till grenförbunden inom idrott och motion
UKM
Pressmeddelande 15.12.2020 12.23
Flexibilitet i beviljandet av stöd för skolresor
UKM
Pressmeddelande 26.11.2020 13.31
Inemot 2 miljoner euro i coronastöd till ungdomsområdet
UKM
Pressmeddelande 17.6.2020 15.51