Åtgärder och beredskap i anslutning till coronaepidemin

Koronavirus-banneri.Undervisnings- och kulturministeriet samt myndigheter, institutioner och andra aktörer inom förvaltningsområdet försöker genom sina åtgärder förebygga spridningen av coronaviruset samt förmildra konsekvenserna som viruset för med sig. Ministeriet följer med situationen i samarbete med andra myndigheter.  

Undervisnings- och kulturministeriet förverkligar de riktlinjer och beslut som statsrådet har dragit upp samt bereder bl.a. förordningar inom verksamhetsområdet. Ministeriet samlar information om läget och följer med hur epidemin påverkar det egna verksamhetsområdet och de människor som använder tjänsterna. Ministeriet strävar efter att bl.a. genom understöd göra det lättare att komma igenom coronakrisen.

Regionförvaltningsverken har befogenhet att med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar stänga t.ex. skolor och läroanstalter och besluta om t.ex. begränsningar i anslutning till sammankomster.

Utbildningsstyrelsen ger råd och producerar stödmaterial för avvikande arrangemang som föranleds av coronaviruset för anordnare av undervisning och utbildning samt skolor och läroanstalter.

Kommuner och samkommuner ansvarar för utbildnings- och kulturtjänster och är skyldiga att ha beredskap för att även under undantagstillstånd kunna sköta sina uppgifter så bra som möjligt. Högskolorna ansvarar för säkerheten inom den egna verksamheten, med beaktande av de förordningar och beslut som givits om saken.

Bland medborgarsamhällets aktörer är det också många organisationer och enskilda personer som har velat hjälpa andra med vardagspusslet och ställt sitt eget kunnande till förfogande. Det här arbetet lyfts fram bl.a. genom kampanjen Finland fixar det.

Coronaviruspandemin har till stor del hanterats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, genom statsrådets restriktioner av rekommendationskaraktär och genom ändring av ett stort antal lagar, förordningar och beslut. Befogenheterna enligt beredskapslagen gällde t.ex småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete.

 

Vad har man gjort hittills?

 • för att stävja spridningen av epidemin övergick man i huvudsak till distansundervisning. Närundervisnings ordnades endast i begränsad omfattning.
 • man återgick till närundervisning den 14 maj, men rekommendationen är att man i bl.a. gymnasierna, yrkesutbildningen, högskolorna och det fria bildningsarbetet fortsätter med distansundervisningen.
 • det rekommenderas att barn inom småbarnspedagogiken sköts hemma i mån av möjlighet
 • tidtabellen för studentskrivningarna komprimerades så att proven kunde avläggas innan epidemin tog fart
 • studerandeurvalen ordnas på ett sätt som avviker från det normala. Inträdesproven är inhiberade.
 • museer, teatrar, bibliotek och andra kulturinstitutioner har stängt för att förhindra spridningen av viruset
 • simhallar och andra idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, utrymmen för organisationer och samfund mm. har stängt för att förhindra att viruset sprids.

Hur bereder vi oss framöver?

 • föräldrar som varit borta från jobbet utan lön för att kunna vara hemma med barn under 10 år kan ansöka om tillfälligt stöd för att sköta barnen hemma
 • examinander som deltagit i studentskrivningarna med komprimerad tidtabell våren 2020 har möjlighet att förnya provet på hösten utan provavgifter.
 • anordnare av gymnasieutbildning har möjlighet att ansöka om statsunderstöd för att repetera undervisningsinnehåll samt för stödåtgärder på grund av det undantagstillstånd  coronaviruset förorsakade under våren,
 • i fråga om studiestödets maximitid och tillräckliga studieprestationer beaktas undantagstillståndet som föranleds av coronaviruset
 • aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete, som på grund av coronakrisen hamnat i trångmål, understöds med totalt 60 miljoner euro.
 • statens finansiering till företag under situationen med coronaviruset stärks, inkl. aktörer inom kreativa branscher.
 • stiftelsernas, undervisnings- och kulturministeriets samt Centret för konstfrämjandes gemensamma understöd på 1,5 miljoner euro delas ut som snabbhjälp till yrkesfolk inom konst och kultur som hamnat i trångmål på grund av coronaepidemin.
 • i fråga om statsunderstöd som redan delats ut samt kulturinstitutionernas statsandelar beaktas de avvikande verksamhetsförhållandena.
 • Finlands Akademi finansierar genom ett specialunderstöd på 8,45 miljoner euro forskning i anslutning till COVID-19 epidemin och kontrollerandet av dess verkningar samt till att forskningen kan utnyttjas i samhället
 • i den tredje tilläggsbudgetpropositionen 2020 inkluderas anslag för ett åtgärdsprogram där man uppmärksammar hur coronaepidemin har påverkat barns och ungas läranderesultat, välfärd och likvärdighet

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet ska också en grupp forskare från olika områden komma fram med åtgärder genom vilka man kan mjuka upp verkningarna av coronakrisen. Ministeriet utnyttjar forskarnas synpunkter i beredandet av hur man kommer ut coronakrisen inom den egna sektorn, samt i statsrådets gemensamma beredning.

Pressmeddelanden och nyheter

Inemot 2 miljoner euro i coronastöd till ungdomsområdet
UKM
Pressmeddelande 17.6.2020 15.51