Barnets rätt till småbarnspedagogik

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om barnets rätt till småbarnspedagogik samt om småbarnspedagogikens syften. Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare beslutar om barnets deltagande i småbarnspedagogik. Förskoleundervisningen som föregår läroplikten är dock obligatorisk.

Kommunerna ansvarar för att småbarnspedagogik erbjuds enligt familjernas behov, antingen så att kommunerna ordnar verksamheten eller så att de övervakar den.

Varje barn har rätt att delta i småbarnspedagogik 20 timmar per vecka. Ett barn har dock rätt till småbarnspedagogisk heldagsverksamhet, om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare arbetar på heltid eller studerar, är sysselsatta på heltid som företagare eller i eget arbete.

Barnet har också rätt till småbarnspedagogisk heldagsvård om det behövs med tanke på barnets utveckling, behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter eller om det i övrigt är i enlighet med barnets bästa. Om en förälder blir arbetslös kvarstår rätten till småbarnspedagogisk heldagsverksamhet i två månaders tid.

Barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogisk verksamhet än 20 timmar i den omfattning det behövs på grund av att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare är deltids- eller tillfälligt anställda, deltar i en arbetsmarknadsåtgärd, rehabilitering eller på grund av någon annan motsvarande omständighet.

Kommunen beslutar om småbarnspedagogikens verksamhetstider och förfaranden.  

En dagvårds- eller familjedagvårdsplats söks från den egna kommunen senast fyra månader före deltagandet i verksamheten. Man kan få en plats på två veckor om föräldrarna oväntat får en arbets- eller studieplats.

Den egna kommunen ger mer detaljerad information om de småbarnspedagogiska tjänsterna och ansökan till dem.

Rätt till småbarnspedagogik efter 1.8.2020

Efter ändringen av lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft den 1 augusti 2020 återställs rätten till småbarnspedagogik för alla barn på lika villkor. 

Familjens situation kommer inte heller längre att påverka  nivån på stödet för privat vård av barn.

Ändringen ansluter sig till skrivningen i regeringsprogrammen för statsminister Rinnes respektive Marins regering om barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik på heltid.

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365