Avreglering vid undervisnings- och kulturministeriet

Avregleringen är ett av regeringens spetsprojekt. Målet är att göra den administrativa bördan lättare för medborgare och företag. Vid undervisnings- och kulturministeriet verkställs projektet genom att göra lagstiftningen smidigare.

Åtgärder som vidtagits på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för att göra lagstiftningen smidigare:

Småbarnspedagogik

Samarbetet mellan daghemmet och skolan har underlättats som en del av reformen av lagen om småbarnspedagogik. Framöver löper informationen smidigare mellan daghemmet och hemmet. Införandet av samma informationsförmedlingssystem i skolor och daghem har gjorts möjligt och likaså behandlingen av flera ärenden med vanlig e-post.

Gymnasieutbildning

Strukturen på studentexamen har ändrats. Examinanderna väljer inte längre slutgiltigt i samband med anmälan om proven avläggs som obligatoriska eller extra prov. Begränsningarna för förnyande av studentexamensprovet har avlägsnats. Möjlighet att söka till gymnasier året om.

Högskolor

Högskolornas studerandeantagning har förnyats. Målet är att antagningen på basis av betyg ska öka. Majoriteten av platserna som fylls på basis av betyg reserveras för dem som söker sin första studieplats.  Inträdesproven ändras så att de inte förutsätter långa förberedelser av sökandena. Det blir lättare att söka en studieplats och behovet av att delta i en orienteringskurs faller bort.

Gemensam ansökan är fortfarande den huvudsakliga vägen till högskolestudier. Användningsområdena för högskolornas gemensamma ansökan och separata antagningar har förtydligats och för de separata antagningarna har man skapat en möjlighet till flexibel antagning. Flexibel antagning kan användas i synnerhet vid antagning av studerande till studieplatser som blivit outnyttjade i den gemensamma ansökan.

Tillträde till högre yrkeshögskoleexamen har gjorts lättare. Av dem som antas som examensstuderande krävs två års arbetserfarenhet i stället för tre år som tidigare. Behörighetskravet ändras inte, men även de som avlagt exempelvis en gammal institutexamen och har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna kan efter yrkeshögskolans prövning antas till studier för högre yrkeshögskoleexamen.

Studerandenas mobilitet inom högskolan har gjorts flexiblare. Överflyttande studerande inom högskolan kan antas separat från övriga överflyttande studerande. Ändringen minskar behovet av att ansöka om en ny studierätt i den gemensamma ansökan.

Möjligheten till uppdragsutbildning som leder till examen har utvidgats. Framöver kan även medborgare i EU- eller EES-länder delta i uppdragsutbildning som leder till högskoleexamen. Högskolan tar inte heller framöver ut avgifter för studerande som deltar i uppdragsutbildning, utan utbildningen betalas i sin helhet av beställaren, till exempel en arbetsgivare.

Möjligheterna till kontinuerligt lärande i högskolorna har ökats. Utbildning som innefattar examensdelar (moduler) kan erbjudas som kompletterande utbildning på samma villkor som annan kompletterande utbildning.

Den projektfinansiering som beviljas högskolorna har överförts från att omfattas av statsunderstödslagen till finansieringssystemet enligt universitetslagen och yrkeshögskolelagen. Denna ändring har minskat högskolornas administrativa arbete.

Se även

Ordnande av kulturevenemang. En kartläggning av behovet att avveckla regleringen och byråkratin (UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar  2015:21) på finska

På andra webbplatser

Upplysningar

Eerikki Nurmi, lagstiftningsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234