Det riksomfattande Skolan i rörelse-priset går till Salo och Studier i rörelse-priset till yrkesinstitutet Lappia.

Undervisnings- och kulturministeriet 12.12.2019 13.21
Pressmeddelande
Pristagarna.

Det riksomfattande Skolan i rörelse-priset 2019 har beviljats Salo stad. Det riksomfattande Studier i rörelse-priset gick till Yrkesinstitutet Lappia/Utbildningssamkommunen Lappia. Prissummorna uppgår till 7 000 euro per pristagare och beviljas ur Veikkaus avkastning. Prispengarna ska användas för motionsfrämjande bland eleverna eller hela skolsamfundet i skolmiljön. Priserna delades ut av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen i Helsingfors den 12 december.

För de riksomfattande prisens del utsågs pristagarna på framställan av programmet Skolan i rörelse. Utöver de riksomfattande priserna som delades ut har regionförvaltningsverken dessutom beviljat sex regionala priser som fokuserar på  Skolan i rörelses verksamhet i grundskolan. De regionala priserna uppgår till 2 500 euro.

- Genom priserna vill man fästa uppmärksamhet vid verksamhet där man modigt, målmedvetet och långsiktigt har börjat förändra skol- eller studiedagens rutiner för att möjliggöra en motionsinriktad och välmående skol- eller studiedag, säger minister Hanna Kosonen.

- I den verksamhet som belönas har man beaktat frågor som upplevs utgöra utmaningar inom Skolor i rörelse  när  det handlar om att få elever eller studerande att röra på sig mer och att bygga upp en motionsinriktad verksamhetskultur, fortsätter Kosonen.

Prismotiveringar från programmet Skolan i rörelse

Skolan i rörelse-priset: Salo stad

I Salo stad har verksamheten Skolan i rörelse utvidgats till alla skolor inom den grundläggande utbildningen och blivit ett etablerat inslag i stadens basverksamhet. Stadens samordnare har haft en viktig roll när man byggt upp en motionsinriktad och aktiv verksamhetskultur inom ramen för skoldagen och i anslutning till den. Inom hobbyverksamheten har man  till exempel etablerat samarbeten med idrottsföreningar och andra aktörer inom tredje sektorn.

Varje skola har ett eget verksamhetsteam, som ansvarat för att varje skola utarbetat en egen handlingsplan för en aktivare skoldag. Skolorna ordnar aktiviteter på rasterna. Rastaktiverarna belönas för sitt arbete med att de årligen får delta i en för dem skräddarsydd Må bra-dag kallad ”Välkkäriralli” (rastrally). För åk 7-9 finns en s.k. Sporttari-verksamhet, som utvecklats med tanke på denna åldersgrupp.  

Vid en bedömning av nuläget inom Skolor i rörelse  har  Saloskolornas åtgärder lett till resultat som på flera olika delområden överträffar det nationella medelvärdet. De utmärker sig särskilt ifråga om hur verksamheten är organiserad och beträffande åtgärder som ökar elevernas  och de studerandes rörelseförmåga.  Till stadens förtjänster hör också att den aktivt kommunicerar om verksamheten Skolan i rörelse i sociala medier, deltar i den europeiska idrottsveckan samt utvidgar verksamheten så att den också omfattar studier på andra stadiet.

Studier i rörelse-priset: Yrkesinstitutet Lappia/Utbildningssamkommunen Lappia

Försöksprojektet Studier i rörelse har utgjorts av en helhet som omfattat tre verksamhetsställen förlagda till Kemi, Torneå, Muonio och Loue (Tervola). Utgångspunkten för projektet har varit att utveckla verksamhet som ska införlivas i läroanstaltens vardag efter det att projektet avslutats. Projektet har tagit i bruk en årsklocka som stöder motion och idrott för att följa med hur systematiska aktiviteterna är, och aktivt gått in för att skapa ett samarbetsnätverk som dragit nytta av den mångsidighet som finns inom verksamheten. Projektet har strävat efter att påverka de kommunala beslutsfattarnas  attityder till idrott och motion i positiv riktning genom aftonskole-liknande evenemang, där man har berättat om motion och idrott och om verksamheten  inom Lappia i rörelse. Projektet siktar också på tiden efter studierna genom att de studerandes arbetsförmåga i framtida yrken tagits i beaktande. Ett kommande prioritetsområde är att öka motion och idrott också under perioderna av inlärning i arbetet.

Projektarbetarna har deltagit i undervisningen i olika ämneshelheter och i samråd med lärarna funderat ut nya  verksamhetsmodeller som ska stödja en aktiv livsstil samt undervisning som överskrider gränserna mellan olika läroämnen. I projektet har man innovativt gått in för att utveckla nya undervisningsmetoder till stöd för en förändringsprocess som har sin utgångspunkt i en aktivare livsstil och sunda levnadsvanor. Inom projektet har man bland annat utvecklat ett s.k. Escape room och utnyttjat digitala inlärnings- och handledningsmiljöer och verktyg för att stödja motionsinriktad verksamhet bland de studerande.

Studerande som rör lite på sig har fått kamratstöd både i grupp och enskilt. I läroplanen för varje studerande har det skrivits in att motion som stöder välbefinnandet i arbetet ska ses som en process som genomsyrar hela utbildningen. Därmed har man för varje studerande vid Lappia tänkt ut någon form av meningsfull motion minst två gånger i veckan. Projektet har aktivt och öppet lyft fram de aktiviteter som utarbetats. Bedömningen av nuläget för Studier i rörelse visar att Lappia har utvecklats mycket inom varje delområde åren 2017 –2019.

Pristagare på regionnivå

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Lojo

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Kides

Regionförvaltningsverket i Lappland: Kittilä

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Raumo

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland: Nokia 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Kuusamo

Mer information:

- kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen (UKM), tfn 02953 30054

- Noora Moilanen, kommunikationschef (programmet Skolan i rörelse), tfn 02953 31539

Hanna Kosonen Idrott Utbildning