Omfördelning kan bli aktuell om kulturanslagen inte hittar fram

Undervisningsministeriet 7.10.2008 12.38
Pressmeddelande -

År 2009 ökar statsandelarna för museer, orkestrar och teatrar med ca 20 %, vilket motsvarar en summa på ca 16,5 miljoner euro.

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har skickat en påminnelse till de stads- och kommundirektörer, stads- och kommunalfullmäktiges ordförande samt till ordföranden för de kulturnämnder där det finns en teater, orkester eller ett museum. I påminnelsen understryker han att den tilläggsfinansiering som beviljas för nämnda kulturinstitutioner i sin helhet bör anslås för teatrarnas, orkestrarnas och museernas bruk och för att utveckla deras verksamhet. Detta bör beaktas då kommunerna i dessa tider gör upp budgeten för nästa år.

Ministeriet tillsatte en arbetsgrupp hösten 2007 för att följa upp hur statsandelsreformen förverkligas. Arbetsgruppen inlämnade en delrapport den 4 september 2008. På basis av de uppgifter som dittills inkommit, framhöll arbetsgruppen bland annat att undervisningsministeriet borde överväga en omfördelning av personårsverken till de städer och kommuner där höjningen av stadsandelarna inte anslagits för nämnda kulturinstitutioners bruk. Enligt förslaget kan omfördelningen göras redan i beslutet om statsandelarna för 2009, dock så att det till övervägande del görs i samband med fördelningen av statsandelarna för 2010.

I oktober 2008 bestyrker undervisningsministeriet priset per enhet för statsandelen för de museer, orkestrar och teatrar som är berättigade till sådana samt de personårsverken som beviljas dem. I beslutsfattandet kommer undervisningsministeriet att beakta arbetsgruppens förslag bland annat så att de kommuner som inte i år har anvisat ökningen till sina kulturinstitutioner kommer att vänta med att dela ut en viss andel personårsverken tills respektive kommuns budget har klarlagts. Undervisningsministeriet följer naturligtvis upp hur anslagen fördelas även efter 2009.

------

Ytteligare information:
- kulturråd Tiina Eerikäinen, undervisningsministeriet, tfn. 09- 160 77483