FI SV

Understöden för riksomfattande festivaler beviljade

Undervisnings- och kulturministeriet 29.1.2018 14.00 | Publicerad på svenska 5.2.2018 kl. 11.00
Pressmeddelande
Understöden för riksomfattande festivaler beviljade

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat de årliga understöden till riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivaler. Totalt 2,5 miljoner euro i understöd har beviljats till 16 festivaler. Ministeriet har delegerat 2,2 miljoner euro till Centret för konstfrämjande för att delas ut till evenemang. Understöden beviljas ur Veikkaus avkastning.

- Som en del av undervisnings- och kulturministeriets reformarbete med statsunderstödspolitiken har ministeriet förnyat även praxisen kring beviljandet av statsunderstöden till konst- och kulturfestivaler. Från och med ingången av det här året har en del av statsunderstöden för konst- och kulturfestivaler överförts till Centret för konstfrämjande och besluten om beviljandet av dessa fattas där, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd till stora riksomfattande och internationellt betydande festivaler som ordnas varje år medan Centret för konstfrämjande beviljar understöd till evenemang som ordnas regelbundet och som är viktiga med tanke på främjandet av olika konstområden.

- Festivalerna ordnas på olika håll i Finland och förbättrar på så sätt tillgången till konst och kultur regional och lokalt. Folk deltar aktivt i festivalerna, verksamheten är oerhört mångsidig och täcker flera konstområden. Målet med reformen är att förbättra förutsättningarna för festivalverksamheten och festivalerna verkningsfullhet. Man har också strävat efter att klargöra och lätta upp understödsverksamheten samt att ta itu med eventuella överlappningar, fortsätter Terho.

Ministeriet har delegerat utdelandet av stödet till riksomfattande filmfestivaler till Finlands filmstiftelse. Ur anslaget beviljar man inte heller understöd till riksomfattande barnkulturfestivaler, dessa understöds som en del av undervisnings- och kulturministeriets övriga främjande av barnkultur.

De största understöden gick till Operafestivalen i Nyslott (735 000€), Tammerfors teatersommar (263 000€), Kammarmusikfestivalen i Kuhmo (215 000€) och Helsingfors festspel (208 000€). Helsinki Design Week, som har utvecklats till en mångsidig stadskulturfestival,  får understöd för första gången (40 000€).

De festivaler som får understöd har såväl nationellt som internationellt inflytande. Det här syns bl.a. i sammansättningen av deltagare och konstnärer samt i verksamhetens omfattning. De festivaler som fått understöd har ett totalt besökarantal på uppskattningsvis över 1,1 miljoner.

Beviljade understöd till riksomfattande konst- och kulturevenemang


Mer information: Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0206