Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Undervisnings- och kulturministeriet 18.8.2016 13.46
Pressmeddelande

Regeringen lämnade i dag till riksdagen en proposition om en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Genom denna regeringsproposition implementeras bestämmelserna i EU:s direktiv om kollektiv förvaltning. Finland har ingen speciallagstiftning om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, därför förutsätter implementerandet av direktivet att en ny lag stiftas.

Syftet är att förenhetliga upphovsrättsorganisationernas verksamhet samt att skapa enhetliga regler för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och licensiering för gränsöverskridande nättjänster för musik. Den nya lagen avses träda i kraft så fort som möjligt.

I den föreslagna lagen ingår bestämmelser om bland annat rättsinnehavarnas rättigheter och intressebevakning i kollektiva förvaltningsorganisationer, medlemmarnas rättigheter, beslutanderätt och intresseförvaltning i kollektiva förvaltningsorganisationer samt förvaltningen av upphovsrättsersättningar. Därtill ingår i lagen bestämmelser om gränsöverskridande licensiering i fråga om näträttigheter till musikaliska verk.

Genom lagen främjas den kollektiva förvaltningens öppenhet, transparens och iakttagandet av god förvaltningspraxis i förhållande till såväl rättsinnehavarna som användarna.

Med de föreslagna bestämmelserna inskränks de kollektiva förvaltningsorganisationernas möjligheter att begränsa rättsinnehavarnas verksamhetsfrihet och rättsinnehavarnas självbestämmanderätt stärks. I praktiken stärks rätten att bedriva näringsverksamhet i ett bosättningsland efter eget val samt att besluta på vilket sätt och hur upphovsrätten förvaltas.

Med kollektiv förvaltning avses verksamhet där de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt förvaltar rättigheterna för rättsinnehavarnas del. Organisationerna erbjuder tjänster för rättsinnehavare och användare exempelvis genom att bevilja licenser, förvalta upphovsrättsintäkter och avgifter som avläggs för rättsinnehavarna samt genom att säkerställa verkställandet av rättigheterna.

I lagen indelas sammanslutningar och stiftelser som bedriver kollektiv förvaltning i kollektiva förvaltningsorganisationer och oberoende förvaltningsorganisationer. En kollektiv förvaltningsorganisationer är en sådan som rättsinnehavarna äger eller har bestämmande inflytade i och som inte drivs i vinstsyfte. Oberoende förvaltningsorganisationer är vinstdrivande organisationer som rättsinnehavarna inte äger eller har bestämmande inflytade i.

Med näträttigheter till musikaliska verk avses rätter enligt upphovsrättslagen som behövs för att tillhandahålla en nättjänst. Dessa omfattar rätten att framställa exemplar av ett verk och rätt att göra det tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats som de själva väljer.

Patent- och registerstyrelsen fungerar som den tillsynsmyndighet som avses i direktivet. Tvistemål som gäller den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt ska handläggas huvudsakligen av marknadsdomstolen. Även ändringarna av dessa lagar ingår i regeringspropositionen.

Den föreslagna lagen förväntas ha positiva effekter på nationalekonomin. Den förbättrar funktionen hos i synnerhet EU:s inre marknad, men även hos Finlands nationella upphovsrättsmarknad.

Mer information: upphovsrättsrådet Viveca Still, tfn 02953 30297