FI SV

Nytt försöks- och utvecklingsprojektsunderstöd för kulturaktörer

Undervisnings- och kulturministeriet 16.6.2017 9.29
Pressmeddelande

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho inför en ny understödsmodell för kulturaktörer. Det är frågan om nya försöks- och utvecklingsprojektsunderstöd som kommer att utlysas under åren 2017-2019, varje år med ett eget tema. Temana för den nya understödsmodellen bottnar i målen för undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025. Under 2017 är temat delaktighet och deltagande.

Målet med årets tema ”delaktighet och deltagande” är att främja delaktighet i kulturen och deltagande i olika kulturtjänster, att främja växelverkan och att utöka publikunderlaget för kulturtjänster. I år delar man ut ca 1 100 000 euro. 

Temat för understöden 2018 är kreativt arbete och produktion och under 2019 kulturens grund och kontinuitet.

- Huvudtemat för i år, ”delaktighet och deltagande”, passar utmärkt för Finlands hundraårsjubileum, säger kulturminister Sampo Terho.

- Allas möjligheter att delat i kultur ökar, säger Terho. En särskild målgrupp är personer som deltar väldigt lite, eller inte alls, i kulturtjänsternas utbud. Särskilt stödåtgärder för kulturinnehåll som faller sig naturligt för unga kan öka de nya generationernas intresse för finländsk kultur.

- Ett av målen i regeringsprogrammet är att främja konstens och kulturens tillgänglighet. Det är viktigt att finansiellt kunna stöda verkställandet av målen för regeringsprogrammet, tillägger Terho.

- Målet är att projekten som understöds skapar nya verksamhetsmodeller och försök för att väcka intresse för kulturinnehåll. Projekten måste vara branschöverskridande. Därutöver borde åtgärderna nå olika delar av landet.  Vi hoppas också på betydande samarbetsprojekt med flera aktörer, säger Terho.

Understöden  2017  

Från och med den 20 juni kan man ansöka om understödet, vars mål är att utveckla verksamhetsmodeller som främjar olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande samt att främja dialogen mellan de aktörer som erbjuder kulturtjänster och de som utnyttjar tjänsterna.

 Vid utvecklandet av verksamhetsmodellerna kan man utnyttja såväl traditionella som digitala aktiviteter och tjänster. Man betonar särskilt de människor vars delaktighet och deltagande i kultur och kulturevenemang är mindre än andras. Ansökningstiden går ut den 28 september.  

Med de understöd som man ansöker om från Museiverket under hösten utvecklar man nya verksamhetsmodeller som främjar växelverkan samt enskilda individers och samfunds delaktighet i kulturarvet. Resultatet är att tillgängligheten och tillgången till kulturarvet ökar.

Meningen är att understöden beviljas till samarbetsprojekt där samfund, medborgarorganisationer och muséer deltar.

Förutom de understöd som nämnts ovan kan man på hösten ansöka om ett understöd där målet är att stöda unga som har digitala innehåll, som t.ex. spel och musik, som hobby. Avsikten är att kulturinnehållet blir mångsidigare samt att kulturens betydelse stärks inom de nya generationerna och att deltagande i kultur blir en naturlig del av deras liv.

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Reformen av statsunderstödspolitiken för konst och kultur (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Ytterligare information:
- överdirektör Riitta Kaivosoja, UKM, tfn 02953 30129
- kulturrådet Esa Pirnes, UKM, tfn 02953 30259