FI SV EN

Helsingfors stad och undervisnings- och kulturministeriet:
En ny helhet för design- och arkitekturmuseerna utreds

Undervisnings- och kulturministeriet 20.3.2018 13.01
Pressmeddelande
En ny helhet för design- och arkitekturmuseerna utreds

Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad utreder i samverkan med Stiftelsen för Designmuseet och Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum olika alternativ för en helhet på internationell toppnivå för design- och arkitekturmuseerna.

Syftet är att dra upp riktlinjer för förnyelse av Designmuseets och Arkitekturmuseets verksamhet. Utgångspunkten är att museernas roll ska stärkas, och målet är att öka den lokala, riksomfattande och internationella genomslagskraften och attraktiviteten.

Utredningsprojektet går ut på att identifiera museernas behov, styrkor och möjligheter till synergi. Avsikten är att genomföra sådan museiverksamhet och ett sådant turistobjekt som mångsidigt tjänar olika publiksegment och samarbetsnätverk. Resurser för projektet är museernas unika samlingar och datalager kring finsk design och arkitektur, deras långa erfarenhet av museiverksamhet och deras sakkunskap och samarbetsnätverk.

Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad i samråd med museerna är också medvetna om att en gemensam museibyggnad kan vara en väsentlig del av lösningen. Men enbart en ny byggnad tillgodoser inte de utvecklingsbehov som hänför sig till museernas verksamhet och innebär inte heller att ett internationellt och innehållsmässigt högklassigt objekt uppstår för besökarna.

För utredningen svarar en projektgrupp under ledning av verkställande direktör Tuomas Auvinen. De övriga medlemmarna i projektgruppen är strategi- och kreativa direktören Mirkku Kullberg och utvecklaren Ulla Teräs. Utredningsarbetet följs upp av en stödgrupp förordnad av staten, staden och museerna. Utredningsarbetet inleds 20.3.2018 och projektgruppen ger sin utredning i form av en slutlig rapport senast 15.6.2018.

---

Design och arkitektur spelar en central roll såväl för byggandet av den finländska identiteten som för Finlands och Helsingfors framgång. För att Designmuseets och Arkitekturmuseets verksamhet ska få ökat genomslag och större synlighet är det möjligt att utveckla museernas verksamhetsförutsättningar och samarbete. Framgångsrika museer bidrar till att den finska designen och arkitekturen blir kändare, intressantare och synligare samtidigt som Helsingfors och hela Finlands dragningskraft ökar.

Upplysningar:

Undervisnings- och kulturministeriet:
Överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn +358 295 3 30129, riitta.kaivosoja@minedu.fi

Helsingfors stad:
Sektorchefen i kultur- och fritidssektorn Tommi Laitio, tfn +358 50 563 4950, tommi.laitio@hel.fi

Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum:
Styrelsens ordförande Marco Steinberg, tfn +358 40 482 7508, marco@snowcone.fi

Stiftelsen för Designmuseet:
Museidirektör Jukka Savolainen, tfn +358 50 307 0455, jukka.savolainen@designmuseum.fi

Projektgruppens ledare:
Verkställande direktör Tuomas Auvinen, tfn +358 50 648 48, tuomas@creader.fi