FI SV

15 miljoner utlyses för att utveckla lärarutbildning av hög kvalitet i Finland

17.1.2017 11.36
Pressmeddelande

Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2016 julkistama opettajankoulutuksen kehittämisohjelma uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Tänä vuonna avustussumma on 15 miljoonaa. Opettajakoulutuksen kehittäminen on osa hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta, jonka tavoitteena on uudistaa peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista.

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggjorde under hösten 2016 Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen med syftet att förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och kompletterande utbildning. Under tre års tid riktas 60 miljoner euro till att förbättra lärarnas och lärarutbildarnas kompetens. I år uppgår understödsbeloppet till 15 miljoner. Utvecklandet av lärarutbildningen är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan med målet att förnya grundskolan, inlärningsmiljöerna och lärarnas kompetens.

Lärarutbildningen i Finland är av hög kvalitet. Nivåskillnaderna mellan skolorna är små på olika håll i landet. Lärarna på alla utbildningsnivåer är högt utbildade och engagerade i sitt arbete. Målet med utvecklandet av lärarutbildningen är att förbättra den finländska lärarutbildningens kvalitet och attraktionskraft så att åldersgruppens främsta unga även framöver söker sig till lärarstudierna.

Lärarna behöver dock ett starkare stöd under sin karriär för att kunna agera aktivt och möta utmaningarna i ett samhälle i snabb förändring.

- Specialunderstödet, som nu delas ut för första gången, möjliggör att man utvecklar verktyg med vilka alla finländska lärare har en möjlighet att utveckla sin kompetens genom hela karriären, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Understödet beviljas för regionalt och riksomfattande systematiskt och målinriktat utvecklande av lärares yrkesutbildning. Även ledningsutbildningen förnyas. Målet är att utveckla lärarnas, lärarutbildarnas och läroanstaltsledningens kompetens så att den stärker gemenskapen. Utgångspunkten för utvecklandet är ett tätt samarbete mellan högskolor, undervisnings- och utbildningsanordnare samt läroanstalter.

- Nyutexaminerade kommer också att få mer stöd i början av sin karriär. Högt utbildade lärare är den största styrkan i hela vårt utbildningssystem. Därför riktar vi nu totalt 60 miljoner euro till att utveckla lärares och lärarutbildares kompetens, säger minister Grahn-Laasonen.


Ansökningstiden går ut 28.2.2017.

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen

Spetsprojektet Den nya grundskolan

Ytterligare information om understödet


- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen (UKM), tfn 0295 3 30134
- undervisningsråd Armi Mikkola (UKM), tfn 0295 3 30214
- specialmedarbetare Matias Marttinen (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 044 269 3113

Twitter: #opettajankoulutusfoorumi

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt Utbildning