Minister Terho:
Läromedelstillägg till studerande i familjer med låga inkomster, reformen av finansieringen av kulturen sätter igång, Samemuseet Siida utvidgas

Undervisnings- och kulturministeriet 11.4.2018 20.42 | Publicerad på svenska 16.4.2018 kl. 15.25
Pressmeddelande

Regeringen har under förhandlingarna om budgetramen fatta beslut om att börja betala ett läromedelstillägg till studiestödet till studerande i familjer med låga inkomster. Berättigade till stödet är studerande på andra stadiet som inte fyllt 20 år, vars föräldrars sammanlagda årsinkomst understiger 40 950 euro. Dessutom går undervisnings- och kulturministeriet vidare med reformerna av statsandelssystemet för museer och finansieringen av utövande konst för det s.k. fria fältet. De planerade ändringarna i statsandelarna för kultur genomförs delvis med start 2020, och andra förslag överförs till fortsatt beredning.

Läromedelstillägget skulle omfatta uppskattningsvis 40 000 studerande på andra stadiet. Enligt förslaget beviljas läromedelstillägg till studiepenningen till studerande som har rätt till förhöjd studiepenning på grund av låga inkomster. Tillägget träder i kraft i augusti 2019. Avsikten är att regeringens proposition i ärendet ges i samband med budgetförslaget för 2019.

Enligt Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho som ansvarar för studiestödet främjar tillägget för läromedel lika möjligheter till utbildning, vilket innebär att alla unga garanteras möjligheter att utbilda sig och att utnyttja sin begåvning. - Det ska vara ekonomiskt möjligt för alla unga som går ut grundskolan att direkt fortsätta studera på andra stadiet.  Läromedelstillägget  ska betalas till ungdomar i familjer med låga inkomster, dvs. till dem som i första hand behöver det, säger minister Terho.

- Tillägget är tänkt att hjälpa studerande inom yrkesutbildning och vid gymnasier att skaffa sig läromedel; det går också att till exempel skaffa en dator för pengarna. Det är till allas vår fördel att ingens begåvning går förlorad på grund av penningbrist.

- I egenskap av ansvarig minister satte jag igång en utredning om ett läromedelstillägg till studiestödet för ungefär en månad sedan, så jag är mycket nöjd över att det godkändes i förhandlingarna om budgetramen. Kostnaderna för studierna på andra stadiet ska inte få utgöra ett hinder för någon från att gå vidare till studier på andra stadiet.

Även 16-åringar ska ha rätt till tillägget för läromedel. Dessutom övervägs en modell där föräldrarnas inkomster inte drar ner på studiestödet för unga 17-åringar som bor självständigt. Tillägget för läromedel förslås vara ca 46 euro i månaden. Ca 30 procent av alla studerande på andra stadiet som inte fyllt 20 år som får studiestöd skulle få läromedelstillägg. Ibruktagandet av tillägget hör ihop med målet om avgiftsfria studier på andra stadiet.

En del av de planerade ändringarna i statsandelarna för kultur genomförs med start 2020, andra förslag överförs till fortsatt beredning

Finansieringssystemet för kultur förnyas genom att genomföra reformen av statsandelssystemet för museer och förbättra verksamhetsförutsättningarna för s.k. fria grupper inom utövande konst. Reformerna baserar sig på de förslag som utarbetats av arbetsgruppen som förberett ärendet och de remissvar som kommenterat förslagen. Remissvaren förhöll sig huvudsakligen positivt till förslagen gällande museer, och uttryckte oro över det nuvarande  finansieringsläget för de fria gruppernas del.  Sammanlagt anvisas 7 miljoner euro årligen i tilläggsanslag för verkställigheten av reformen  från och med år 2020.

-Vi är redo att gå vidare med förslagen till ändringar i de behovsprövade understöden till det s.k. fria fältet. En reform av de behovsprövade stöden möjliggör mer långsiktig verksamhet inom det fria fältet och ger plats för nya öppningar, konstaterar Terho.

Till den del arbetsgruppens förslag gällde statsandelen för utövande konst fick förslaget ett kritiskt mottagande i remissvaren.  - Därför har vi kommit fram till att reformen av statsandelssystemet för utövande konst inte genomförs i det här skedet, utan till den delen överförs arbetsgruppens förslag till fortsatt beredning. Vi genomför  en del av de föreslagna reformerna nu, och andra förslag kommer vi att ta upp på nytt längre fram, säger Sampo Terho.

Samemuseet Siida utvidgas

Samemuseet Siida får större lokaler och ska genomgå en grundlig renovering på grund av att samlingarna vuxit och museets stora publikframgångar.  Regeringen reserverade anslag för hyreshöjningen på grund av den förestående renoveringen i förhandlingarna om budgetramen.

Uppgifterna i pressmeddelandet kan ändras och är slutgiltiga efter statsrådets allmänna sammanträde 13.4.2018.

Ytterligare information:
- studiestöd: specialmedarbetare Toni Ahva UKM, tfn  02953 30340
- kultur: specialmedarbetare Toni Kokko, UKM, tfn 02953 30113

Kultur Sampo Terho Studiestöd regeringen