Man föreslår att förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn görs flexiblare
Förslag om ändringar i studiestödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet 23.5.2019 13.16
Pressmeddelande

Statsrådet har avlåtit en regeringsproposition till riksdagen med förslag till ändring av studiestödslagen. Ändringen skulle innebära att förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn blir flexiblare. Det skulle också förbättra de studerandes ställning som riskerar att inte omfattas av studiestödet när studierna fördröjs på andra sätt än tillfälligt.

Man föreslår att förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn görs flexiblare. Enligt förslaget skulle det för erhållande av rätt till studiestöd inte längre förutsättas att utbildningsanordnaren har ordnat utbildningen i fråga i minst ett år, eftersom det på ett oskäligt sätt kan göra det svårt för t.ex. nya utbildningsanordnare som varit verksamma i mindre än ett år att få rätt till studiestöd för utbildning som de ordnar.

För att rätt till studiestöd ska beviljas ska det dock fortfarande krävas att utbildningen motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning och dess syfte är avläggande av en examen eller del av examen samt att utbildningsanordnaren har funktionella, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen.

Dessutom föreslås det för att framhäva att studiestödet är den primära stödformen att kravet på tillfällighet i fråga om godtagbara skäl till att studierna fördröjts stryks i paragrafen om tillräcklig framgång i studierna. Även en med sjukdom jämförbar godtagbar omständighet som försvagar studieförmågan kan i fortsättningen utgöra ett godtagbart skäl. En sådan omständighet kan t.ex. vara lässvårigheter.

Därutöver preciseras enligt förslaget bestämmelserna om studier som berättigar till studiestöd för att motsvara nuvarande tillämpningspraxis.

Ändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2019.

Upplysningar: regeringssekreterare Antti Randell, tfn 02953 30173

Regeringens proposition med förslag till ändring av studiestödslagen  publiceras (på finska) efter statsrådets session.