Undervisnings- och kulturministeriet stärker skolornas, daghemmens och läroanstalternas säkerhet

Undervisnings- och kulturministeriet 12.10.2018 14.21 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 15.35
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för lärosamfundens säkerhetskultur framskrider. Lärarnas och rektorernas säkerhetskunskaper förbättras. Vidare kör man igång ett projekt där man utvecklar verksamhetsmodeller för att förbättra säkerhetskulturen. Man fortsätter motarbeta mobbning och trakasserier.

- Alla barn, elever och studeranden har rätt till en trygg lärande- och studiemiljö och undervisningspersonalen till en trygg arbetsmiljö. Författningarna ålägger daghem, skolor, läroanstalter och högskolor att sköta om lärosamfundets säkerhet. Vårt omfattande åtgärdsprogram lyfter fram säkerhetskulturen som en del av vardagen och förbättrar beredskapen att tackla hot som riktas mot skolvärlden, utan att för den skull odla rädslor, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Lärarna och rektorerna ska få bättre säkerhetskunskaper. För undervisningspersonalen planeras en fortbildningshelhet som ska främja säkerhetskulturen. Den examen i undervisningsförvaltning som rektorerna förutsätts ha genomgått har kompletterats med innehåll i anslutning till säkerhetsledning och -kunnande. Den förnyade examen avläggs av 200 personer under hösten 2018 och därefter årligen av 400.

Under 2019-2021 verkställs ett riksomfattande utvecklingsprojekt för att främja lärosamfundens säkerhetskultur. Projektet riktas till anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt till läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Målet är att utveckla och sprida modeller som grundar sig på forskning och som stärker och främjar säkerhetskulturen i lärosamfunden.

Säkerheten beaktas på ett omfattande sätt i åtgärdsprogrammet som en fysisk, psykisk och social trygghet som också innebär förebyggande av mobbning och trakasserier. Säkerhetskulturen skapar en grund för tryggheten i lärosamfundens vardag. Tryggheten är en central del av välmåendet.

Säkerheten och välmåendet är en del av yrkesutbildningens strategiarbete. Högskolornas säkerhet utvecklas som en del av visionsarbetet med den högre utbildningen och forskningen. Utvecklandet av helhetssäkerheten är en självklar del av varje högskolas strategiska ledning.

Arbetet med att förebygga mobbning och trakasserier fortsätter på bred front inom hela utbildningssektorn.

Man tillsätter en nationell styrgrupp för styrning och uppföljning av åtgärdsprogrammet.

 _ _ _

Åtgärdsprogrammet (på finska): Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävä toimenpideohjelma, 12.10.2018

_ _ _

Upplysningar:
- Heli Nederström, undervisningsråd , avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, tfn 0293 3 30122
- Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, avdelningen för yrkesutbildning, tfn 0295 3 30141
- Tomi Halonen, undervisningsråd, avdelningen för högskole- och forskningspolitik, tfn 0295 3 30095
- Daniel Sazonov, specialmedarbetare, tfn 0295 3 30276

_ _ _

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning