FI SV

15,5 miljoner euro i understöd till ungdomsorganisationer

Undervisnings- och kulturministeriet 5.2.2018 10.18 | Publicerad på svenska 5.2.2018 kl. 10.54
Pressmeddelande
15,5 miljoner euro i understöd till ungdomsorganisationer
Det största understödet gick till Finlands Scouter. Foto: Finlands Scouter, Joosef-Abokther

Europa-, kultur – och idrottsminister Sampo Terho har beviljat de allmänna understöden för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för verksamheten 2018. Totalt 15 505 400 euro beviljades till 92 organisationer eller samfund. Understöden beviljas ur Veikkaus avkastning.

Minister Terho har i sitt beslut betonat ungas hobbyverksamhet och gemenskap. I de höjda understöden syns särskilt stöd av ungas hobbyverksamhet på eget initiativ. Enligt minister Terho har man höjt understöden till bl.a. studentorganisationer. De höjda understöden ökar gemenskapen på hela studerandefältet, från andra stadiet till högskolorna.  Man har särskilt betonat stöd till yrkesstuderandes frivilliga verksamhet.

Av de riksomfattande ungdomsorganisationerna beviljades bl.a. Luonto-Liitto ry 466 000 euro för utvecklande av ungas hobbyverksamhet och Suomen Opiskelija- Allianssi OSKU ry fick 270 000 euro för stöd av studentorganisationens verksamhet. Av de riksomfattande ungdomsorganisationerna gick det största understödet, 1 455 000 euro, till Finlands Scouter ry, och av de riksomfatande organisationerna som idkar ungdomsarbete gick det största understödet till Suomen Nuorisoseurat ry , totalt 1 100 000 euro.

I statsbudgeten har man för 2018 reserverat ett anslag på totalt 15,8 miljoner euro för allmänna understöd till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet. Den andel som blivit över har delvis överförts till statsunderstöden för 2018 för de riksomfattande kompetenscentren på ungdomsområdet.

Understöden som beviljas till organisationerna är behovsprövade och besluten grundar sig på ungdomslagen och statsrådets förordning. En utvärderings- och understödskommitté, som tillsatts av statsrådet, föreslår vilka organisationer som ska få understöd.

Understöden beviljas på basis av resultat och på basis av den planerade och genomförda verksamheten. Resultatkriterier är verksamhetens målinriktning, utveckling, omfattning och mångsidighet, antalet unga som deltar i verksamheten samt hur rikstäckande och tillgänglig verksamheten är. 

Vid bedömning av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt inom organisationens verksamhetsområde. Vid bedömning av hur organisationen främjar delaktighet beaktas hur organisationen erbjuder unga en möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande och hur organisationen på andra sätt främjar ungas förmåga och förutsättningar att verka i samhället.

Mer information:
- specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 0295 330 113
- överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn  02953 30315, marja.n.pulkkinen@minedu.fi (på plats 6.2. >)
- Generalsekreterare för utvärderings- och understödskommittén Tarja Anttonen, tfn 02953 30319, tarja.anttonen@minedu.fi (på plats 9.2. >)