Ministrarna Andersson och Kosonen: Viktigt att satsa på välbefinnande och kunnande också under krisen

Undervisnings- och kulturministeriet 8.4.2020 15.26 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 14.00
Pressmeddelande
Ministrarna Li Andersson och Hanna Kosonen.

I regeringens andra tilläggsbudget anvisas anslag till aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete. I planen för de offentliga finanserna 2021-2024 har anslag reserverats bland annat för utvidgningen av läroplikten och för utveckling av kontinuerligt lärande och kunnande. Undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen betonar vikten av att satsa på människors välbefinnande också under krisen.

Det föreslagna anslaget för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde uppgår till 69,4 miljoner euro. Av detta anvisas 60 miljoner euro till aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete. Syftet med stödpaketet är att hjälpa aktörerna igenom undantagstiden.  

- Vi försöker med alla till buds stående medel se till att verksamheterna kan fortsätta under undantagstillståndet, men också att aktörer kan starta på nytt så snart som möjligt efter att undantagstillståndet är slut, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Enligt Kosonen har man vid beslutsfattandet beaktat vad fältet kan behöva i det skede när verksamheter ska inledas på nytt. Stöd beviljas för ersättning av de nettoförluster som bland annat beror på att aktörer förlorar inkomster av föreställningar, evenemang, utställningar och andra inträdesbiljettinkomster och samtidigt har fasta utgifter som förfaller till betalning. 

- I samarbete med arbets- och näringsministeriet fortsätter vi utreda hur vi kan förbereda oss inför de förluster som arrangörer drabbas av på grund av eventuella inställda sommarevenemang och de ekonomiska konsekvenser detta kan få på regional nivå. Kulturaktörer stöds också genom åtgärder inom andra sektorer. Många aktörer inom kultursektorn ha få hjälp bland annat genom företagsstöd och arbetslöshetsförmånen för företagare, fortsätter Kosonen.

Genom stödpaketet för idrotten kan man se till att idrottsföreningar, grenförbund, idrottsserier för yrkesidrottare samt idrottsinstitut klarar coronakrisen. 

- Vi beaktar också de förluster av vårvinterns inställda idrottsevenemang som coronavirusläget orsakat. I Finland är organisationerna och de mångsidiga idrottsmöjligheterna mycket viktiga för ett livskraftigt Finland - både under coronakrisen och under återhämtningen.

- Närundervisningen och många fritidsaktiviteter har avbrutits, och detta är en stor omvälvning för ungdomarna i deras vardag. Man kan inte heller träffa kompisarna som förut. Genom tilläggsbudgeten stöder vi nu ungdomsområdet så att de klarar de kostnader som coronaepidemin orsakar. Stödet riktas till arbetsverkstäder, ungdomscentraler och föreningar för unga, säger Kosonen.

Planen för de offentliga finanserna innehåller satsningar på kunnande och inlärning

I planen för de offentliga finanserna reserverar regeringen ett tilläggsanslag på 22 miljoner euro för att utvidga läroplikten 2024, då den ska omfatta alla åldersklasser fullt ut. Det har då reserverats sammanlagt 129 miljoner euro för utvidgningen av läroplikten från och med 2024.

- Regeringen fortsätter bereda utvidgningen av läroplikten. Reformen är en av regeringens viktigaste satsningar inom utbildningen, och reformen kommer att främja Finlands kunnande och skapa förutsättningar för en hållbar ökning av sysselsättningen, säger undervisningsminister Li Andersson.

Planen innehåller också ett reservationsanslag för att utveckla det kontinuerliga lärandet och kunnandet och för att förbättra läs- och skrivförmågan och grundläggande färdigheter hos personer som är familjelediga. 

- Vårt beslut om att även under krisen satsa på välbefinnande, barnfamiljer och kunnande är inte bara nödvändigt, utan handlar också om våra värderingar. Endast genom att se till att människorna mår bra och genom att garantera kunnandet kan Finland klara av krisen, konstaterar Andersson.

Stödpaket för barn och unga

I den tredje tilläggsbudgetproposition som lämnas i maj föreslås anslag för ett omfattande åtgärdsprogram i syfte att beakta de negativa konsekvenser som coronaepidemin kan få för barns och ungas inlärningsresultat, välbefinnande och likabehanding. Syftet med åtgärdsprogrammet är att minska de negativa konsekvenser som undantagstillståndet har för barn och unga.

- det är uppenbart att man efter krisen kommer att behöva satsa extra mycket på att stödja inlärningen och barns och ungas välbefinnande så att de luckor i inlärningen som distansundervisningen eventuellt har orsakat kan åtgärdas, säger minister Andersson.

- Med tanke på framtiden är det viktigt att barn, unga och familjer får stöd för att klara den här krisen, betonar minister Kosonen.

Genom stödpaketet för barn och unga hjälper vi kommunerna så att de kan öka resurserna för undervisning och stödja inlärningen samt tillgodose det ökade behovet av stöd efter distansperioden.

Årets andra tilläggsbudgetproposition överlämnas till riksdagen torsdagen den 9 april. Planen för de offentliga finanserna godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 16 april, och då bestäms även de slutliga beloppen.

Ytterligare information:  

Touko Sipiläinen, minister Anderssons specialmedarbetare, tfn 0295 330 143   

Eeva Kärkkäinen, minister Kosonens specialmedarbetare, tfn  040 149 2201

Andra webbplatser

I den andra tilläggsbudgetpropositionen föreslås särskilda tilläggsanslag för coronavirusets konsekvenser inom kultur och idrott (UKM pressmeddelande 8.4.2020) 

Hanna Kosonen Idrott Kultur Li Andersson Unga Utbildning