Minister Kosonen tillsatte Jukka Liedes för att utreda inrättandet av ett etiskt organ inom kultursektorn

Undervisnings- och kulturministeriet 20.2.2020 15.13
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt jur.kand. Jukka Liedes för att utreda inrättandet av ett organ som behandlar etiska frågor inom kultur och konst i Finland. Utredaren ska överlämna utredningen till ministeriet senast 15.6.2020.

- Jämlikheten och välbefinnandet bör alltid tillgodoses inom konst- och kultursektorn, både när det gäller barns och ungas fritidsverksamhet och ifråga om vuxna utövare. Kulturfältet är strukturellt vidsträckt: där finns små fria grupper, men också stora institutionaliserade aktörer. Rätten att skapa i en trygg miljö tillhör alla. Var och en ska veta hur man ska gå till väga om man råkar ut för osakligt bemötande, konstaterar forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Aktörer inom konst och kultur träffades i januari för att under ledning av statssekreterare Tuomo Puumala diskutera de etiska frågorna på området. Ett gemensamt önskemål som framkom under diskussionen var behovet av ett organ som tar upp etiska frågor.

I utredningen ska man granska bl.a. organets juridiska form, dess finansiering, förvaltning och behörighet samt vilka aktörer som ska vara med och inrätta organet. I utredningen granskas inrättandet av ett etiskt organ inom kultursektorn med tanke på både förebyggande åtgärder och åtgärder i efterhand. Dessutom ska de ramvillkor som lagstiftningen ställer och behovet av eventuella nya bestämmelser beaktas.

Utredaren ska sätta sig in i verksamheten vid de organ inom andra verksamhetsområden som behandlar etiska frågor i Finland samt i verksamheten vid de organ som behandlar etiska frågor inom konst och kultur utomlands.

Utredningen stöds av en styrgrupp som består av överdirektör Riitta Kaivosoja, överdirektör Tapio Kosunen, direktör Jorma Waldén, direktör Minna Karvonen och kulturrådet Esa Pirnes från undervisnings - och kulturministeriet.

Mer information: Riitta Kaivosoja (UKM), tfn 02953 30129