Minister Grahn-Laasonen: programmet Den nya grundskolan kör igång ? alla skolor får en tutorlärare för att stöda reformen

Undervisnings- och kulturministeriet 9.9.2016 11.30 | Publicerad på svenska 9.9.2016 kl. 15.50
Pressmeddelande

Programet Den nya grundskolan, som strävar efter förnya grundskolan, lanserades på fredagen. I programmet har man satt upp tre mål för programmet: att grundskolan ska utgå från eleven och att den ska ha världens mest kompetenta lärare samt en öppen verksamhetskultur. Programmet Den nya grundskolan understöds med 90 miljoner euro under tre års tid och är ett av regeringens spetsprojekt.

- 90 miljoner är en betydande satsning i en ekonomiskt svår tid. Den största delen används till att stärka lärarnas kompetens. Målet är såväl att på lång sikt hitta en riktning för den finländska grundskolan som att stöda införandet av nya läoplaner och enändringen i skolornas verksamhetskultur., säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Alla skolor får en tutorlärare

Programmet Den nya grundskolan erbjuder alla grundskolor i Finland en möjlighet till en ?t utorlärare?. Med tutorlärare avses en lärare som handleder övriga lärare i att förändra skolkulturen, i att förverkliga den nya pedagogiken samt i att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja digitaliseringen. I år satsar man 7,5 miljoner euro på ett få in tutorlärare i alla 2 500 grundskolor i Finland . Under hela regeringsperioden uppgår stödet till 23 miljoner euro. Målet är att få en tutorlärare på 220 elever. I och med understödet som utbetalas till utbildningsanordnaren kan tutorläraren använda en del av sin arbetstid till att stöda ändringsarbetet i skolan. Ett riksomfattande utbildningsprogram för tutorlärare byggs upp i Finland. Ansökningsprocessen sker via Utbildningsstyrelsen och inleds i september.

- Flera kommuner i Finland har provat på tutorlärarmodeller och erfarenheterna är goda, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä.

Nyaste forskningen ska stöda skolornas utveckling

Man påskyndar försöks-, utvecklings- och innovationsverksamheten i skolorna. I anslutning till Utbildningsstyrelsen inrättas ett försökscenter som ska koordinera läroanstalternas utvecklings- och innovationsverksamhet. I utvecklings- och innovationsverksamheten tar man med de nyaste inlärningslösningarna och -teknologierna. De bästa erfarenheterna införs i skolorna och spridningen av god praxis stöds senare med spetsprojektfinansiering. Verksamheten understöds nu med 8 miljoner euro och under hela regeringsperioden med 20 miljoner. Det går att ansöka om understöd från och med september 2016. Utbildningsstyrelsen samlar också kunskap om nya inlärningsmiljöer som kommunerna kan utnyttja.

Lärarutbildningen förnyas

Utvecklandet av lärarnas kompetens är en viktig del av programmet Den nya grundskolan. Målet är att erbjuda alla lärare möjlighet att utveckla sin kompetens utgående från sin egen nivå genom hela karriären. De lärarutbildningens utvecklingsprogram offentliggörs den 13 oktober. Verkställandet av lärarutbildningens utvecklingsprogram understöds med 7 miljoner och 40 miljoner riktas totalt under tre års tid till pedagogisk fortbildning för lärare.

Grundskolan internationaliseras

Målet med programmet Den nya grundskolan är att grundskolan ska bli en internationell plats. Man stöder skolornas deltagande i program och projekt som stärker internationaliseringen och nya undervisningsidéer utvecklas i nätverk med internationella kumpaner. Man planerar också tillsammans med andra ministerier och kumpaner ett regelbundet återkommande internationellt utbildningsforum i Finland. Målet är att stöda internationaliseringen av den finländska utbildningen samt att stöda utbildningsexporten. Det första evenemanget ordnas under hösten 2017.

Arbetet med visionen för grundskolan kör igång

- Den finländska grundskolan befinner sig på många sätt i ett vägskäl. Inlärningsresultaten har dalat och bristen på jämlikhet i utbildningen bekymrar. Grundskolan behöver förnyas, och det kräver flera åtgärder. Det första steget var de ny läroplanerna som togs i bruk i höst, det här programmet är nästa steg. Lärarutbildningen förnyas och vi tar ett stort steg genom att ge alla skolor verktyg för att genomföra reformen, säger minister Grahn-Laasonen.

Programmet Den nya grundskolan inleder också ett utvecklingsarbete på lång sikt. Man bygger upp en ny vision för den finländska grundskolan. Visionen presenteras under jubileumsåret för Finlands självständighet i samband med skolstarten i augusti 2017. Visionen bereds av en bred expertgrupp, Grundskoleforumet, som tillsätts under hösten 2016. Man kommer att ordna workshops där man hör olika grupper runtom i Finland.

Programmet Den nya grundskolan förverkligas som en del av regeringens spetsprojekt Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna. Programmet Den nya grundskolan har beretts i en sakkunniggrupp där undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen samt satssekreterare Olli-Pekka Heinonen är ordförande och medllemmar är generaldirektör Aulis Pitkänen vid Utbildningsstyrelsen, ordförande Olli Luukkainen vid OAJ, professor Jari Lavonen vid Helsingfors universitet, institutionens chef Tiia Silander vid Jyväskylä universitet, biträdande statsdirektör vid bildningsväsendet Elina Lehto-Häggroth vid Vanda stad, rektor Anu Urpalainen vid Villmanstrand stad, kreativ direktör Saku Tuominen vid HundrEd, gästande professor Pasi Sahlberg vid Harvard universitet, direktören för utbildnings- och kulturenheten Terhi Päivärinta vid Finlands kommunförbund, bildningsutskottets ordförande Tuomo Puumala samt överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen och överdirektör Tapio Kosunen vid undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information:
- projektchef Olli Vesterinen, tfn 0295 3 30123
- specialmedarbetare Matias Marttinen, tfn 044 269 3113

Programmet Den nya grundskolan

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt spetsprojekt