FI SV EN

Snabbare utbildningsvägar för invandrare

Undervisnings- och kulturministeriet 11.8.2017 10.56
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 5,5 miljoner euro till utveckling av utbildningsvägarna för invandrarelever och -studerande samt till åtgärder som främjar integrationen. Med de beviljade understöden ska man bland annat förbättra inlärningsresultaten, utveckla Nokias Bridge-program till en snabb utbildningsväg för invandrare med högskolebehörighet samt ordna utbildning som ger behörighet som ämneslärare och barnträdgårdslärare.

– För närvarande har invandrare en lång väg till utbildningen och arbetslivet. Utbildningen har en central roll i integrationen i det finländska samhället, och man måste fästa speciell uppmärksamhet vid att invandrare lär sig finska eller svenska. Det är viktigt att invandrarnas vägar till studier och arbetslivet blir mer flexibla och individuellt anpassade, säger minister Grahn-Laasonen.

I högskolornas projekt främjas och försnabbas invandrarnas utbildningsvägar. Åbo yrkeshögskola utreder hur Nokias Bridge-program kan utvecklas till en snabb utbildningsväg för invandrare med högskolebehörighet. Under ledning av yrkeshögskolan Metropolia förbättrar man den handledande utbildningen för invandrare, i Jyväskylä universitets projekt skapar man vägar till universitetsutbildningen och yrkeshögskolan Karelia utvecklar digitala tjänster för att identifiera kompetensen. Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Östra Finlands universitet ordnar kompletterande utbildning och utbildning som ger behörighet för lärare som arbetar med personer med invandrarbakgrund och invandrare.

Finansiering beviljades också projekt som utvecklar den kommunala småbarnspedagogiken och utbildningen så att elever med invandrarbakgrund når bättre inlärningsresultat. Understöd beviljades också exempelvis till småbarnspedagogikens klubbverksamhet, undervisningen i finska/svenska som andraspråk, det fria bildningsarbetets utbildning som är riktad till invandrare samt till språkutbildningen för hemmaföräldrar.

De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI ry får understöd för ett projekt som strävar efter att förebygga rasism och motsättningar mellan olika etniska grupper. Projektets syften stöder även målen i undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram Betydelsefull i Finland som handlar om att förebygga rasism och hatpropaganda samt att främja samhällelig delaktighet. 

Understöd beviljades 27 projekt och de genomförs av kommuner, högskolor, läroanstalter samt organisationer. Understöden grundar sig på statsbudgeten 2017 som godkänts av riksdagen. Med understöden verkställs handlingsplanen för integration som regeringen fattat beslut om den 3 maj 2016 och som syftar till att göra utbildningsvägarna mer flexibla och individuellt anpassade. 

Tidigare har yrkesutbildningen för invandrare beviljats understöd på 20 miljoner euro i syfte att främja ett snabbt inträde på arbetsmarknaden och starkare utbildning i fråga om personer med invandrarbakgrund samt asylsökande.

Beviljade understöd (på finska)

Mer information:

- ministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246
- direktör Kirsi Kangaspunta, tfn 0295 3 30136
- behörighetsutbildning för personal inom undervisningsväsendet, yrkesutbildning: 
konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson, tfn 02953 3 0141
- småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning: överinspektör Anna Mikander, tfn 0295 3 30213
- fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna: Annika Bussman, tfn 0295 3 30407
- högskoleutbildning: överinspektör Pekka Syrjänen, tfn 0295 3 30416