I regeringens tilläggsbudget föreslås extra anslag för stödåtgärder för Kuopio samt för kulturella renoveringar

Undervisnings- och kulturministeriet 31.10.2019 13.45
Pressmeddelande

Regeringen överlämnar sin fjärde tilläggsbudgetproposition för 2019 till riksdagen den 31 oktober. För undervisnings - och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås anslag bland annat för eftervården i anslutning till våldsdådet i Kuopio, den grundläggande renoveringen av Nationalteatern, iståndsättingen av museifartyget Kemi samt för Riksarkivet. Regeringen granskar behovet av tilläggsanslag för yrkesutbildningen i nästa års första tilläggsbudget.

I regeringens tilläggsbudgetproposition föreslås ett anslag på 1 miljon euro reserveras för eftervård och stödåtgärder i anslutning till våldsdådet som inträffade på en yrkesläroanstalt i Kuopio i oktober. Av anslaget riktas 0,4 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och 0,6 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Med den föreslagna tilläggsfinansieringen ska man bl.a. rekrytera yrkespersoner med ansvar för psykologiskt stöd, säkerställa tillräckliga tjänster inom studerandevården och företagshälsovården  samt anställa mer undervisningspersonal och fler handledare.

Vidare föreslås 1 miljon euro för planeringen av en grundlig renovering av Nationalteaterns lilla scen. I oktober reserverades för den egentliga grundläggande renoveringen sammanlagt 50 miljoner euro för åren 2020 –2023 i planen för de offentliga finanserna. 

För finansieringen av Riksarkivets verksamhet föreslås ett tillägg på 900 000 euro.

I tilläggsbudgetpropositionen reserveras 897 000 euro för iståndsättning av fyrskeppet Kemi, som hör till Finlands sjöhistoriska museums samlingar. Målet med det treåriga restaureringsprojektet är att åter öppna fartyget för allmänheten som museifartyg i Kotka.

Genom en anteckning i förhandlingsprotokollet för tilläggsbudgeten kom regeringen dessutom överens om att bereda sig på att granska behovet av tilläggsanslag för yrkesutbildning i den första tilläggsbudgeten för 2020.

Mer information:

kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182.
 ekonomichef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30211.
överdirektör Mika Tammilehto (yrkesutbildning), tfn 0295 3 30308.
överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 3 30440.
överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 0295 3 30129.

Kultur Utbildning