Undervisningsministrar och lärarorganisationschefer från toppländer inom utbildning deltar i möte i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet 27.2.2019 8.36 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 12.04
Pressmeddelande

Finland är det första nordiska landet som ordnar det internationella toppmötet för undervisningsministrar och lärarorganisationer. Mötet ordnas den 14-15 mars 2019. Till mötet har man bjudit in de länder som har klarat sig bäst i PISA-testerna och som har höjt sin kompetensnivå mest.

Enligt förhandsuppgifterna deltar närmare 20 utländska undervisningsministrar och lärarorganisationschefer. I Finland får deltagarna även besöka skolor och daghem för att lära känna den finländska småbarnspedagogiken och grundskolan.

– Världseliten kommer på besök. Det här är ett utmärkt tillfälle att presentera det finländska utbildningskunnandet och att dela god praxis, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

 I år lyfter man på Finlands initiativ fram småbarnspedagogiken som ett nytt tema på agendan för mötet. De första årens betydelse får ett allt större erkännande runtom i världen och småbarnspedagogiken har lyfts fram tydligt i olika internationella aktörers mål. Forskningen om de första årens betydelse har ökat. Under sina första fem år lär sig barnet snabbt bl.a. språkliga, kognitiva, sociala och emotionella färdigheter. Därtill utvecklas barnets olika kunskaper och färdigheter.

– Man förstår småbarnspedagogikens förebyggande effekt allt bättre i världen och småbarnspedagogiken anses mer än tidigare vara en investering i framtiden. En högklassig småbarnspedagogik förebygger utslagning och hjälper i synnerhet barn som har en svagare utgångspunkt, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

 – Jag instämmer om småbarnspedagogikens betydelse och är mycket nöjd att småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen nu på Finlands initiativ för första gången tas upp på toppmötet, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

 En viktig skillnad mellan olika länder är hur man förhåller sig till barns inlärningsresultat och hur man fastställer, uppnår och bedömer dessa. Även åldern då man börjar skolan varierar mellan länderna från 3–4 år upp till ca 7 år. Finland och de övriga nordiska länderna har arbetat för tanken om att inga lärandemål i fråga om exempelvis kunskaper och färdigheter ska ställas upp för barnen i småbarnspedagogiken, utan att målen ska gälla utvecklingen av inlärningsfärdigheterna, personalens verksamhet och omgivningens kvalitet.

Under 2010-talet överfördes småbarnspedagogiken i Finland i sin helhet från socialtjänsterna till en del av utbildningspolitiken. Kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken och grundskolan har stärkts också genom att man har infört en obligatorisk förskola med läroplaner.

– I Finland är en av de starka sidorna i småbarnspedagogiken, och även i grundskolan, att man förstår vilken betydelse lek har för lärandet. Vi inleder inte skolgången tidigt, utan värdesätter barndomen, lek, sagor och grundläggande färdigheter, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

 ---

International Summit on the Teaching Profession (ISTP) ordnas årligen i samarbete mellan OECD, världslärarorganisationen Education International och värdlandet som utsetts till arrangör. Tidigare har mötet ordnats bland annat i Tyskland, Kanada, Portugal, Nya Zeeland och Förenta staterna. Toppmötet har från första början haft som princip att ett land kan vara med som officiell deltagare endast då både undervisningsministern eller vice ministern och en ordförande/vice ordförande för en lärarorganisation deltar. OAJ:s ordförande Luukkainen anser att principen är utmärkt eftersom den betonar det samarbete som behövs för att göra utbildningen högklassig och jämlik. Länderna som har bjudits in har varierat en aning under årens lopp, men Finland har fått en inbjudan varje gång.

I år deltar undervisningsministrar/vice ministrar tillsammans med ordförande eller vice ordförande för lärarorganisationer från bl.a. Belgien, Sydkorea, Georgien, Hong Kong, Spanien, Irland, Storbritannien (och Skottland), Lettland, Moldavien, Portugal, Polen, Sverige, Singapore, Slovenien, Schweiz, Tjeckien, Ryssland, Vietnam och Estland.

Teman för mötet är förutom småbarnspedagogik även delat och engagerande ledarskap samt hållbarhetsutmaningar inom utbildningen.

Mer information:
- undervisningsministerns specialmedarbetare Juho Mäki-Lohiluoma, tfn 0295160812
- ISTP: planerare Kati Anttalainen, tfn 0295330061
- Medietillställningar: kommunikationsexpert Katarina Koch, tfn 0295330157
- Lärarorganisationer: internationella samordnaren Anders Rusk, OAJ, tfn 0405083268
www.istp2019.fi

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning