Högskolornas studiestödsnämnder föreslås läggas ned

Undervisnings- och kulturministeriet 12.4.2017 13.27
Pressmeddelande

De lagstadgade uppgifter som gäller studiestödet överförs huvudsakligen från högskolorna till Folkpensionsanstalten och studiestödsnämnderna läggs ned. Ändringarna innebär att verkställigheten av studiestödet effektiviseras och förenhetligas. Regeringen avlät på onsdagen en regeringsproposition om saken till riksdagen.

Enligt förslaget har de prövningsbaserade grunderna för beviljande av studiestöd minskat och studiestödets avgörandeverksamhet som baserar sig på avtal i universiteten upphör vid utgången av året. Högskolorna kommer även framöver att erbjuda studiestödsrådgivning, men Folkpensionsanstalten ansvarar för den personliga servicen till de studerande. En mer koncentrerad avgörandeverksamhet skulle innebära en enhetligare praxis, vilket förbättrar de studerandes likvärdighet.

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag i samarbete med Folkpensionsanstalten. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:
- konsultativ tjänsteman  Virpi Hiltunen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30110
- regeringssekreterare Carita Meriläinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn  02953 30602

Hallituksen esitys Studiestöd