Inga indexförhöjningar för kyrkan 2017-2019

Undervisnings- och kulturministeriet 17.11.2016 13.18 | Publicerad på svenska 17.11.2016 kl. 14.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de lagstadgade indexförhöjningarna av den statliga finansieringen till den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan ska frysas. Lagändringarna som föreslås ingår i åtgärderna för att anpassa statens finanser.

I regeringens proposition föreslås att den statliga finansieringen under inkommande treårsperiod förblir på nivån för 2016, dvs. 114 miljoner euro till evangelisk-lutherska kyrkan och 2 543 000 euro till ortodoxa kyrkan. Enligt finansministeriets prognos förväntas konsumentpriserna stiga i långsam takt, och därmed bedöms konsekvenserna av den föreslagna indexfrysningen inte bli stora.

Den föreslagna indexfrysningen för 2017 uppskattas för den evangelisk-lutherska kyrkans skötsel av samhälleliga uppgifter uppgå till ett belopp om ca 1,3 miljoner euro och för den ortodoxa kyrkans del till ca 28 000 euro.

Staten anslår årligen lagstadgad finansiering över statsbudgeten till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av uppgifter i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre. Finansieringen har beviljats sedan ingången av år 2016, och ersätter den andel av intäkterna från samfundsbeskattningen som dittills hade tillfallit församlingarna.

För den ortodoxa kyrkans del överfördes driftskostnaderna för central- och stiftsförvaltningen år 2007 från staten till kyrkan. De ekonomiska konsekvenser som lagändringen medfört har kompenserats genom ett lagstadgat budgetanslag för den ortodoxa kyrkans verksamhet.

De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen och avses tas upp till behandling i riksdagen i anslutning till statsbudgeten för 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
- äldre regeringssekreterare Joni Hiitola, UKM, tfn 0295 3 30108