FI SV

Regeringens proposition om kommunernas kulturverksamhet till riksdagen

Undervisnings- och kulturministeriet 18.10.2018 13.33
Pressmeddelande
Regeringens proposition om kommunernas kulturverksamhet till riksdagen

Regeringen har avlåtit en proposition till riksdagen med förslag till ny lag om kommunernas kulturväsende. Den nya lagen ersätter den gällande som är från 1992. I lagen slår man fast målen för kommunernas kulturverksamhet och uppgifterna uppdateras. Enligt förslaget kompletteras lagen med bestämmelser om statliga myndigheters uppgifter, om kommuninvånarnas deltagande, om en utvecklingsuppgift, om samverkan samt om framställande av information om och utvärdering av verksamheten. Bestämmelserna om den statliga finansieringen uppdateras.

Genom lagförslaget främjar och stärker man verksamhetsförutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet samt deras ställning. I målen och uppgifterna betonas människornas möjligheter att utöva kreativitet samt möjligheter att använda kultur- och konsttjänster på lika villkor.

- Genom syftet och uppgifterna stärks kommunernas kulturverksamhet i form av bas- och närservice. Syftet är att alla befolkningsgrupper ska ha tillgång till kommunernas kulturverksamhet och att den ska vara så tillgänglig som möjligt, säger europa-, kultur-, och idrottsminister Sampo Terho.

Lagens syften och kommunernas uppgifter anknyter till människors möjligheter till kreativt uttryck, att skapa och uppleva kultur och konst, utöva konst och kultur, få tillgång till och bruka konst och kultur samt till konst- och kulturfostran och kulturarv och till stärkandet av befolkningens välfärd och hälsa och främjandet av den lokala och regionala livskraften genom kultur och konst.

Kommunerna kan enligt förslaget fortsättningsvis ordna kulturverksamheten som de själva önskar. Kommunen kan ordna kulturverksamheten själv eller i samarbete med andra kommuner.  Det ska finnas tillräcklig och mångsidig kompetens för ordnande av kommunernas kulturverksamhet. Syftet med reformen av lagen är att förbättra samarbetet mellan kommunens olika sektorer i främjandet av kulturverksamheten. Propositionen ökar inte kommunernas uppgifter jämfört med nuläget.

I lagen och motiveringarna lyfter man fram invånarnas deltagande samt vikten av samarbete mellan olika förvaltningsområden och aktörer i anslutning till kulturverksamheten. Genom att ge invånarnas möjligheter att påverka stärks demokratiutvecklingen och genom samarbeten mellan kommunerna stärks genomslaget för kulturverksamheten. På basis av den nya lagen kan undervisnings- och kulturministeriet enligt ansökan bevilja någon aktör en utvecklingsuppgift och därmed stöda kommunernas förutsättningar att verkställa lagens mål och uppgifter. Framställandet av information och bedömningen av verksamheten ska skapa en kunskapsbas såväl för kommunernas egen utveckling av kulturverksamheten som för kulturpolitiken på riksnivå.

Upplysningar:

-  Esa Pirnes, kulturråd, UKM, tfn 02953 30259
-  Kirsi Kaunisharju, kulturråd, UKM, tfn 02953 30144

På andra webbplatser (på finska)