Understöd kan sökas för utvecklingsuppgifter och försök inom kommunernas kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 7.5.2020 15.10
Pressmeddelande

Ansökan som gäller utvecklingsuppgifter och försök enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet har öppnats. Genom utvecklingsuppgiften stöds kvaliteten, genomslaget, personalens kompetens, invånarnas jämlikhet och kommunernas inbördes samverkan i fråga om kommunernas kulturverksamhet. Ansökningstiden går ut den 2 september.

Regionala utvecklingsuppgifter får verksamheten under åren 2020-2022 och riksomfattande utvecklingsuppgifter verksamheten under åren 2020-2023. För 2020 söker vi i första hand aktörer för genomförande av en regional utvecklingsuppgift i regioner där det ännu inte finns någon som genomför en sådan uppgift (länk till pågående utvecklingsuppgifter bifogas). För närvarande genomförs regionala utvecklingsuppgifter i Södra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen och Norra Savolax. Ansökan om en riksomfattande utvecklingsuppgift år 2020 inriktar sig på utvecklingen av en kunskapsbas för kommunernas kulturverksamhet.

Försöken är projekt som stöder främjandet av kommunernas kulturverksamhet men som till sin omfattning är mindre än de riksomfattande eller regionala utvecklingsuppgifterna. Syftet med försöken är att skapa nya och innovativa verksamhetsmodeller för kommunernas kulturverksamhet eller tillämpa modeller som redan har skapats på annat håll.

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över sammanlagt 1,4 miljoner euro för beviljande av understöd enligt ansökan, varav ca 1,1 miljon euro anvisas för utförande av utvecklingsuppgifter och ca 300 000 för försöksprojekt.

Ansökningstiden inleds den xx.5.2020 och går ut den 2 september 2020. Vi eftersträvar att fatta besluten inom november 2020.

Mer information: kulturrådet Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 330 144