FI SV EN

UKM följer upp och stöder att målen för reformen uppnås
Yrkesutbildningen förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet 10.8.2017 14.20
Pressmeddelande
Yrkesutbildningen förnyas

Den nya lagstiftningen om yrkesutbildning stärker finländsk yrkesskicklighet I fortsättningen är utbildningens främsta uppgift att ge de studerande kompetens som svarar mot deras personliga och yrkeslivets behov. Statsrådets föreslog vid sitt sammanträde 10.8 att Republikens president stadfäster den nya lagen.

Den nya lagstiftningen om yrkesutbildning stärker finländsk yrkesskicklighet I fortsättningen är utbildningens främsta uppgift att ge de studerande kompetens som svarar mot deras personliga och yrkeslivets behov. Statsrådets föreslog vid sitt sammanträde 10.8 att Republikens president stadfäster den nya lagen.

I fortsättningen kommer man inom yrkesutbildningen att kunna svara smidigt på de kompetensbehov som uppstår med hjälp av examina, examensdelar, utbildning som inte leder till examen eller handledande utbildning. Studierna kan äga rum såväl inom läroanstaltens lärmiljöer som på arbetsplatsen eller i digitala lärmiljöer.

Den nya utbildningsavtalsmodellen medger fler möjligheter till studier på arbetsplatsen. Samtidigt gör också den nuvarande läroavtalsutbildningen mer lockande. Kunnande som förvärvats genom utbildningsavtal eller läroavtal påvisas genom att ge prov på den i praktiken.

För bedömningen svarar läraren och sakkunniga inom arbetslivet gemensamt. Man kan ansöka och antas till utbildning när det behövs. Mer arbetslivsorienterade studiesätt är en metod för att svara mot förändringarna i arbetslivet.

Den nya finansieringsmodellen ska sporra till bättre genomslag för och högre kvalitet på utbildningen. Finansieringen sporrar till att minska avhoppen från studierna och att effektivt identifiera de studerandes tidigare förvärvade kunnande. Utbildningsanordnarna får större frihet i fråga om hur utbildningen ordnas i och med införandet av de nya tillstånden att ordna utbildning. Reformen av finansieringen motsvarar verkställigheten av utbildningsgarantin och ska dessutom bidra till att minska avhoppen inom yrkesutbildningen.

Lagen som antogs i riksdagen innehåller även fyra uttalanden av riksdagen. Riksdagen förutsätter att regeringen lagförslag till riksdagen om de lagändringar som behövs för att tillåta arbete med läroavtal på lika villkor inom alla branscher trots bestämmelsen om skyldighet att erbjuda mera arbete.

Undervisnings- och kulturministeriet ska följa upp vilka konsekvenser det nya finansieringssystemet inom yrkesutbildningen har och årligen lämna in en rapport till kulturutskottet i början av höstsessionen. Samtidigt ska ministeriet också bedöma om basfinansieringen är tillräcklig. Ministeriet förutsätts också bereda en utredning om hur sammanhängande utbildningsvägarna för studerande som behöver särskilt stöd är och vilka utbildningsmöjligheter de har.

Riksdagen förutsätter dessutom att undervisnings- och kulturministeriet stöder och följer upp och bedömer hur reformen av yrkesutbildningen har utfallit. Ministeriet ska bland annat bedöma konsekvenserna för tillgången till utbildning i regionalt och språkligt hänseende, för en nedgång i antalet studerande som avbryter studierna, och för en ökning av antalet läroavtals- och utbildningsavtalsplatser i överensstämmelse med målen för reformen.   Om det kommer fram ändringsbehov ska regeringen lägga fram dem för riksdagen för behandling.  

Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Matias Marttinen tfn 044 269 3113
- överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 3 30308

Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagom yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den (RP 39/2017 rd, RSv 86/2017 rd) finns på ministeriets webbsidor. På webbsidan Ministeriets ärenden inom statsrådet publiceras offentliga beslut jämte bilagor efter statsrådets allmänna sammanträde och föredragning för republikens president.

På nätet se http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen och på sociala medier på #yrkesskolereform

Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning spetsprojekt