Statsrådet utnämnde fem statssekreterare för ministrar

Arbets- och näringsministerietFinansministerietJord- och skogsbruksministerietMiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministerietUtrikesministeriet 4.7.2019 14.03 | Publicerad på svenska 4.7.2019 kl. 14.07
Pressmeddelande 363/2019
Statssekreterarna Sumuvuori, Aaltonen ja Lehtonen avgav sin tjänsteförsäkran och statssekreterare Puumala avlade tjänsteed.

Statsrådet utnämnde den 4 juli politices magister, Master of Arts Johanna Sumuvuori till utrikesminister Pekka Haavistos statssekreterare från och med den 9 juli 2019. Dessutom utnämnde statsrådet juris magister Valtteri Aaltonen till kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paateros statssekreterare, magister i samhällsvetenskaper Tuomo Puumala till forsknings- och kulturminister Annika Saarikkos statssekreterare, juris magister Jari Partanen till näringsminister Katri Kulmunis och jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs statssekreterare samt politices magister Terhi Lehtonen till miljö- och klimatminister Krista Mikkonens statssekreterare från och med den 4 juli 2019. Statssekreterarna utnämns för ministerns mandatperiod.

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgav statssekreterarna Aaltonen, Lehtonen ja Sumuvuori även sin tjänsteförsäkran. Statssekreterare Puumala avlade tjänsteed.

Johanna Sumuvuori övergår till posten som statssekreterare från uppgiften som pressattaché vid Finlands ambassad i London. Hon har tidigare varit bland annat riksdagsledamot och ledamot i stadsfullmäktige och innehaft flera olika förtroendeuppdrag. Sumuvuori har också mångsidig erfarenhet av organisationsverksamhet, kultursektorn och kommunikation.

Valtteri Aaltonen övergår till finansministeriet från riksdagen, närmare bestämt Socialdemokratiska riksdagsgruppen, där han arbetat som jurist. Aaltonen har också arbetat som jurist vid Finlands Journalistförbund och som ägarstyrningsministerns tjänstemannasekreterare vid statsrådets kansli.

Tuomo Puumala har varit Centerns riksdagsledamot 2007–2019. Han satt i riksdagens kulturutskott i tolv år, de sista fyra åren som utskottets ordförande. Puumala har också varit vice ordförande för Centern, vice ordförande för Centerns riksdagsgrupp och ordförande för Centerns ungdomsförbund.

I den förra regeringen var Jari Partanen politisk statssekreterare för Centerns ministergrupp. Han har tidigare varit bland annat generalsekreterare för Centerns riksdagsgrupp samt specialmedarbetare till riksdagens förste vice talman och försvarsministerns och miljöministerns specialmedarbetare.

Terhi Lehtonen övergår till posten som statssekreterare från Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, där hon sedan 2018 har arbetat i uppgifter med anknytning till internationella förhandlingar. Före det var Lehtonen De grönas miljöpolitiska rådgivare i Europaparlamentet i fjorton år.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetningen av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och samordningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli