Årsklocka för finansieringen av yrkesutbildningen

Årsklockan innehåller en sammanställning över de viktigaste tidtabellerna för finansieringen av yrkesutbildningen. Här ingår tidtabellerna för såväl statsandelsfinansiering, strategifinansiering som för utlysning och utdelning av statsunderstöd. Årsklockan uppdateras regelbundet vid behov.

År 2020

April - Maj I Juni I Augusti I SeptemberOktober I December

April - Maj

Utlysning av finansiering som delas ut genom det första tilläggsprestationsbeslutet (statsandel)

 • tilläggsanslag för undervisning och handledning i tilläggsbudgeten för 2020 (80 milj. euro)
 • ansökningstid 17.3. - 12.5. (vecka 12-20)

 Utlysning av statsunderstöd (UKM)

 • understöd som delas ut som strategifinansiering enligt finansieringslagen
 • ansökningstid 15.4. – 19.5. (vecka 16-21)
 • kompensationsstöd för undervisningsskog för 2020
 • ansökningstid 4.5. - 29.5. (vecka 19 - 22)

Utlysning av den första helheten gällande utvecklingen av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen (UBS)

 • ansökningstid 17.4. - 29.5. (vecka 16 - 22)

Beslut i ärenden gällande omprövning av egentliga prestationsbeslut för 2020 senast 30.4. 

 

Juni

Beslut om de första tilläggsprestationsbesluten (tilläggsanslag för undervisning och handledning) senast 9.6

Beslut om kompensationsstöd för undervisningsskog senast 18.6

Beslut om den första understödshelheten i programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom utbildning (UBS)

Juli

Augusti

Utlysning av den andra understödshelheten i programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen (UBS)

Utlysning av finansiering som delas ut genom årets andra tilläggsprestationsbeslut (statsandel)

 • Återstående finansiering för finansieringsåret 2020 som delas ut för akut behov av arbetskraft (delas ut som studerandeår och vid behov som behovsprövad höjning av basfinansieringen)
 • eventuell tilläggsfinansiering, ifall detta föreslås för yrkesutbildningen  i vårens tilläggsbudget
 • tidtabellen klarnar längre fram

September

Andra tilläggsprestationsbeslutet för 2020 (återstående finansiering som delas ut för 2020 samt eventuell tilläggsfinansiering)

 

Oktober

Utlysning gällande egentliga prestationsbeslut för 2021 inleds

 • studerandeår
 • tilläggsanslag för undervisning och handledning för 2021
 • övrig behovsprövad höjning av basfinansieringen

Beslut om statsunderstöd för programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen (UBS)

November

December

Egentliga prestationsbeslut för 2021