Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

I ärenden som gäller ansökan om och redovisning för statsunderstöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, rekommenderar vi att ni i första hand använder er av vår elektroniska ärendehanteringstjänst.   Av anvisningarna om ansökan om understöd framgår ifall du kan ansöka om det via ärendehanteringstjänsten.

Det planerade ibruktagandet av Suomi.fi – identifikationen och fullmaktstjänsten Suomi.fi skjuts fram till nästa år. Katso -identifikationen och Katso-fullmakterna kan tillsvidare användas som tidigare.

Det planerade ibruktagandet av Suomi.fi – identifikationen och fullmaktstjänsten Suomi.fi skjuts fram till nästa år. Befolkningsregistercentralen hann inte göra de ändringar som krävs. Katso -identifikationen och Katso-fullmakterna kan tillsvidare användas som tidigare. Vi informerar närmare om saken senare.

Se Tjänsten Suomi.fi-fullmakter ersätter användningen av Katso-koder i e-tjänsten för statsunderstöd.

Där kan du

  • fylla i och skicka in din ansökan
  • komplettera ansökan
  • få beslut i ärendet
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisningen

Så här loggar du in i vår tjänst

Företag och behöver ett FO-nummer och en Katso-kod, med vars hjälp de som företräder organisationen kan logga in sig i tjänsten.
Katso-koden garanterar att ifrågavarande person har rätt att företräda företaget eller sammanslutningen  i ärenden som gäller statsunderstöd.  Personen måste också ha den roll som krävs för just den Katso-koden (huvudanvändare, namntecknare eller den som bereder ärendet).

Enskilda personer behöver antingen egna finländska bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort. Inloggningen i ministeriets tjänst sker via Suomi.fi-identifikation. 
Ärendehanteringstjänsten fungerar bäst med följande webbläsare och versioner

  • Internet Explorer (IE), version 11
  • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
  • Mac Safari, version 10 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare

Så här använder du dig av ärendehanteringstjänsten:

Läs noga igenom annonsen om statsunderstödet som utlysts på ministeriets webbsida samt anvisningarna och annat material som länkats till annonsen.

Du kan göra ansökan stegvis under ansökningstidens gång.  I tjänsten ser du alla statsunderstöd som kan sökas vid i frågavarande tidpunkt.  Man kan inte ansöka om bidrag efter det att ansökningstiden löpt ut.

Logga in i tjänsten och fyll noggrant i ansökningsformuläret.  Lägg till de bilagor som efterfrågas.  Skicka in ansökan jämte bilagor.  Du behöver inte göra hela ansökan på en gång: du kan börja med att spara den som ett utkast, och sedan komplettera den ända tills du skickar iväg den.

I ärendehanteringstjänsten kan du se alla ansökningar du håller på att skriva och dem du redan har skickat in och därefter de beslut ministeriet fattat i respektive ärende. Via tjänsten kan du också söka ändring i beslut samt redovisa för hur understödet har använts.

Ansökan på pappersblankett

Du kan också ansöka om statsunderstöd med pappersblankett.

Ytterligare information om hur du ska gå till väga finns på ministeriets webbsidor i anslutning till annonsen om respektive understöd. 

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista dagen för ansökningstiden kl. 16.15. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom bilagorna kan försvinna.

Besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Öppettider: mån–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehantering (sammanslutningar)

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehantering (enskilda personer)

Meddelande om datasekretess Läs om hur personuppgifter hanteras i ärendehanteringssystemet SALAMA (darium, elektroniskt arkiv, kundregister, ärendehanteringstjänst för understöd)
 
Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected]