Nytt arkitekturpolitiskt program

apoli2020.Undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp i syfte att utarbeta ett nytt arkitekturpolitiskt program för Finland. Arbetsgruppen ska beakta de förändringar som påverkar framtiden, deras effekter på miljön samt möjligheterna att genom arkitekturen höja kvaliteten på levnadsmiljön.  Programmet ska bli klart i oktober 2020.

Det är över 20 år sedan vårt lands första arkitekturpolitiska program blev färdigt. Det programmet innehöll mål som alldeles särskilt gällde det allmännas åtgärder för att främja arkitekturen. På senare år har programarbetet framskridit på lokal nivå, men på det nationella planet har det arkitekturpolitiska programmet inte uppdaterats sedan 1998.

Det arkitekturpolitiska programmet ska bli klart i oktober 2020. Utöver arbetsgruppens möten kommer arbetet att bestå av workshoppar på bredare bas samt expertföreläsningar. I förslaget som läggs fram ska arbetsgruppen också beakta andra pågående reformer som påverkar den bebyggda miljön, såsom den nya markanvändningslagen och utredningar om andra länders motsvarande program.

Arbetsgruppen ska granska på vilket sätt det är möjligt att hitta lösningar på utmaningar samhället ställs inför med arkitekturens hjälp. Aspekter som ska granskas är bland annat:

  • Hållbar utveckling och livscykelperspektiv
  • Hälsa och välbefinnande
  • Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet
  • Digitalisering, ny teknik och innovativa lösningar
  • Den demografiska utvecklingen, den regionala utvecklingen och migration
  • Den finska arkitekturens ryktbarhet, konkurrenskraft och export
  • Kulturarv och -turism
  • Kritik av samt teori och forskning kring arkitektur
  • Arkitekturfostran och utbildning

Till arbetsgruppen har också kallats 21 ordinarie medlemmar som företräder en bred kompetens kring bebyggda miljöer . Dessutom kommer arbetsgruppen att höra andra sakkunniga och engagera olika intressegrupper. Sekreterare för arbetsgruppen är informationscentret för arkitektur Archinfo.

Tidigare etapper av beredningen

Tillsättandet av arbetsgruppen föregicks av en preliminär utredning om riktlinjerna för en förnyelse av arkitekturpolitiken som utarbetats av informationscentret för arkitektur Archinfo. Utarbetandet av ett nytt arkitekturpolitiskt program inleddes i maj 2019. Ordförande för arbetsgruppen var överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisnings- och kulturministeriet, och vice ordförande kulturrådet Petra Havu vid undervisnings- och kulturministeriet samt överarkitekt Harri Hakaste vid miljöministeriet.

Aktuellt

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program
MM UKM
Pressmeddelande 6.5.2019 13.57

På andra webbplatser

Hur arbetet med det nya programmet framskrider kan den som vill följa med på finska på http://archinfo.fi/apoli2020/ och på Twitter: #apoli2020

Upplysningar

Petra Havu, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330185